Let op. Deze wet is vervallen op 17 februari 2011. U leest nu de tekst die gold op 16 februari 2011.

Artikel 11 Wet primair onderwijs BES

Uitgebreide informatie
1.
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang, de volgende educatiegebieden:
a. taal, geletterdheid en communicatie, betrekking hebbend op het Engels, het Nederlands, het Papiamentu en het Spaans;
b. rekenen en wiskunde;
c. mens en maatschappij;
d. mens, natuur en technologie;
e. culturele en artistieke vorming;
f. gezonde levensstijl en bewegingsonderwijs;
g. sociaal emotionele vorming, en
h. algemene mensvorming.
2.
Aan een bijzondere school omvat het educatiegebied algemene mensvorming tevens godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kan worden opgedragen aan een niet aan de school verbonden leerkracht. Met betrekking tot de eerste volzin mogen per schooljaar ten hoogste 60 uren van het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 9, vierde lid, onderdeel a, ten minste moeten ontvangen, aan het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijke vormingsonderwijs worden besteed.
3.
Ten aanzien van de educatiegebieden, genoemd in het eerste lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.
4.
Voor de school geldt de eis dat zij ten minste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het funderend onderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, attitudes, inzicht en vaardigheden.
5.
Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging ernstige bedenkingen heeft tegen de krachtens het derde lid vastgestelde kerndoelen, kan het bevoegd gezag eigen kerndoelen voor de school voorstellen. Deze kerndoelen zijn van ten minste gelijk niveau als de kerndoelen, bedoeld in het derde lid. Het bevoegd gezag zendt de voorgestelde kerndoelen ter goedkeuring aan Onze Minister.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I
+ Hoofdstuk II. Wijzigingen in overige landsverordeningen
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht