Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 16 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd artikel 15 en in afwijking van de artikelen 54f, derde volzin, 54n en 59 van de onteigeningswet wordt het vonnis van de rechtbank binnen acht weken nadat het is uitgesproken in de openbare registers ingeschreven, ongeacht daartegen ingesteld verzet of cassatie.
2.
In afwijking van de artikelen 54n en 59 van de onteigeningswet is ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde inschrijving geen verklaring van de griffier dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, benodigd doch een verklaring van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wel een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waaruit blijkt dat de Planologische Kernbeslissing en de Aanwijzing Schiphol onherroepelijk zijn geworden.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
+ Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
- Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken