Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 19 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Op aanvragen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en artikel 4, eerste lid, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn ingediend maar waarop op dat tijdstip nog niet is beslist, zijn de bepalingen van deze wet van toepassing, met dien verstande, dat de termijn genoemd in artikel 7, eerste lid, twaalf weken bedraagt, verminderd met de tijd, dat de aanvraag reeds bij het bestuursorgaan in behandeling is tot een minimum van vier weken.
2.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op een aanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en artikel 4, eerste lid, is beslist en tegen het desbetreffende besluit bezwaar is gemaakt, beslist het desbetreffende bestuursorgaan binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op het bezwaar.
3.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tegen een besluit als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of tegen de uitspraak op een bezwaar tegen zulk een besluit beroep is ingesteld, beslist het orgaan, dat op het beroep moet beslissen, binnen twaalf weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op het beroep. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open.
4.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op een aanvraag als bedoeld in artikel 4, eerste lid, of op een bezwaar tegen een besluit op een dergelijke aanvraag is beslist, maar de bezwaartermijn respectievelijk beroepstermijn nog niet is verstreken, kan iedere belanghebbende, tenzij deze reeds bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld bij het desbetreffende orgaan, binnen zes weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Reeds ingediende bezwaarschriften worden door het bestuursorgaan, waarbij die zijn ingediend, aangemerkt als beroepschrift en doorgestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Reeds ingediende beroepschriften worden door het bestuursorgaan of de rechtbank, waarbij die zijn ingediend, eveneens doorgestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak.
5.
Op de behandeling van de bezwaren en beroepen als bedoeld in het tweede respectievelijk derde lid zijn de artikelen 11, derde lid, 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
+ Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
- Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken