Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 2 lid 1 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet enig bestemmingsplan, dat door het gemeentebestuur van Haarlemmermeer ten behoeve van de aanleg van de vijfde baan en de rechtstreeks daarmee verband houdende voorzieningen in procedure is gebracht, niet onherroepelijk is geworden, geldt, in afwijking van de artikelen 25, eerste lid, 26 en 28, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, eerste volzin, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de totstandkoming van het desbetreffende bestemmingsplan het volgende:
a. dat bestemmingsplan wordt binnen zes weken na inwerkingtreding van deze wet vastgesteld;
b. het raadsbesluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan wordt terstond ter inzage gelegd;
c. gedeputeerde staten beslissen omtrent de goedkeuring van het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan binnen twaalf weken te rekenen van de dagtekening van het besluit, met dien verstande, dat, indien het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan is vastgesteld vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, deze termijn twaalf weken bedraagt, verminderd met de tijd, dat de beslissing omtrent de goedkeuring reeds in behandeling bij gedeputeerde staten is, echter met een minimum van vier weken;
d. gedeputeerde staten maken hun besluit omtrent de goedkeuring van dat bestemmingsplan terstond bekend;
e. het goedgekeurde bestemmingsplan wordt terstond na de goedkeuring ter inzage gelegd.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
- Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken