Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 3 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Indien planologische medewerking niet of niet tijdig wordt verleend, kunnen Onze Ministers vrijstelling verlenen van bepalingen in het betrokken bestemmingsplan ten aanzien van de aanleg van de vijfde baan en de rechtstreeks daarmee verband houdende voorzieningen, voor zover die bepalingen zich niet verdragen met de Planologische Kernbeslissing en met de Aanwijzing Schiphol.
2.
Alvorens toepassing te geven aan het eerste lid plegen Onze Ministers overleg met het betrokken gemeentebestuur.
3.
Het besluit van Onze Ministers wordt terstond bekendgemaakt aan het gemeentebestuur en het provinciaal bestuur. Het besluit wordt voorts in de Staatscourant geplaatst.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
- Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken