Wet rechtspositie Kustwacht BES
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. [Vervallen];
b. Onze Minister: Onze Minister van Defensie;
c. [Vervallen]
d. [vervallen;]
e. Kustwacht: de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
f. kustwachtschip: een schip dat door de Kustwacht wordt ingezet ten behoeve van haar taken;
g. [Vervallen];
h. ambtenaar: de ambtenaar die is aangesteld in de zin van de Ambtenarenwet BES en werkzaam is bij de Kustwacht;
i. geüniformeerd ambtenaar: de ambtenaar die als zodanig is aangesteld.
Artikel 2
Tenzij anders is bepaald, zijn de bij of krachtens de Ambtenarenwet BES gestelde voorschriften van toepassing op de ambtenaar.
Artikel 3
(Vervallen]
Artikel 4
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan een aanstelling bijzondere eisen worden gesteld inzake:
a. leeftijd;
b. vooropleiding;
c. geestelijke en lichamelijke geschiktheid en bekwaamheid.
1.
Niet in aanmerking voor een aanstelling als ambtenaar komt degene ten aanzien van wie moet worden betwijfeld of hij zijn plicht als ambtenaar onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen.
2.
Wanneer uit de gedragingen van een ambtenaar blijkt dat niet meer voldoende waarborg aanwezig is, dat hij zijn plicht als ambtenaar onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen, kan aan hem eervol ontslag worden verleend.
3.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van het in het eerste en tweede lid bepaalde.
1.
Aan de geüniformeerd ambtenaar van de Kustwacht wordt door het bevoegd gezag eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de leeftijd van 55 jaren bereikt.
2.
In geval van ontslag als bedoeld in het voorgaande lid heeft de betrokkene recht op pensioen, tenzij hij ingevolge artikel 13 van de Pensioenwet ambtenaren BES reeds invaliditeitspensioen geniet. Op het pensioen zijn de bepalingen van de genoemde wet van toepassing, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
3.
Artikel 12, eerste lid, van de Pensioenwet ambtenaren BES is niet van toepassing; indien de overige bepalingen van de genoemde wet een verwijzing bevatten naar artikel 12, eerste lid, wordt deze aangemerkt als een verwijzing naar artikel 5a, eerste lid, van deze wet.
4.
De tijd, als geüniformeerd ambtenaar in dienst van de Kustwacht doorgebracht, wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller zeven en de noemer zes bedraagt (7/6) en aldus gerekend als diensttijd, bedoeld in de Pensioenwet ambtenaren BES.
5.
De bijdragegrondslag, bedoeld in hoofdstuk VI van de Pensioenwet ambtenaren BES, wordt gevormd door het ambtelijk inkomen dat de ambtenaar, bedoeld in het voorgaande lid, in een maand heeft ontvangen, vermenigvuldigd met de factor een en drietiende (1,3).
De bijdragegrondslag over een jaar wordt, voorzover de betrokkene in dat jaar geüniformeerd ambtenaar in dienst van de Kustwacht is geweest, gevormd door de som van de aldus berekende bijdragegrondslagen over de maanden van dat jaar.
Artikel 6
Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. werkzaamheden: activiteiten die voortvloeien uit de door de geüniformeerd ambtenaar vervulde functie, alsmede andere opgedragen activiteiten die om redenen van dienst dan wel in het algemeen belang noodzakelijk zijn;
b. arbeidsduur: de tijdsduur, uitgedrukt in een aantal uren per dag of per week, gedurende welke de geüniformeerd ambtenaar werkzaamheden moet verrichten;
c. werktijd: het totaal van de in kloktijden aangegeven perioden gedurende welke een geüniformeerd ambtenaar de hem opgedragen werkzaamheden daadwerkelijk moet verrichten;
d. rusttijd: een onderbreking van de arbeidsduur van 15 minuten of langer;
e. rooster: een voor een periode van minstens een week opgesteld en van te voren bekendgemaakt schema van aanvang en einde der dagelijkse werk- en rusttijden voor werkzaamheden;
f. etmaal: een tijdsbestek van 24 uur;
g. feestdag: de Nieuwjaarsdag, de dag na de carnavalsoptocht, de Goede vrijdag, de Eerste Paasdag, de Tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd, de dag waarop de dag van de arbeid wordt gevierd (1 mei), de datum van 15 december als zijnde Koninkrijksdag, dan wel Dia dia Reino, dan wel Kingdom Day en iedere dag, die daarenboven bij besluit van het bestuurscollege van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als zodanig wordt aangewezen; hierbij is de standplaats van de ambtenaar bepalend;
h. overwerk: werkzaamheden door een geüniformeerd ambtenaar verricht buiten de voor hem bij dienstrooster voorgeschreven tijden, voor zover daardoor het per werkperiode vastgestelde aantal arbeidsuren wordt overschreden.
1.
De artikelen 25 en 37 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op de geüniformeerd ambtenaar.
2.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden, met betrekking tot de geüniformeerd ambtenaar, met inachtneming van het bepaalde in deze paragraaf, regels gesteld ten aanzien van de dienst- en werktijden, de verplichting zich op een bepaalde plaats ter beschikking te houden voor de dienst, voor de dienst bereikbaar te zijn, de mogelijkheid van overwerk en vergoeding hiervoor, bijzondere vergoedingen en toelagen in verband met gedurende de dienst- en werktijd te verrichten werkzaamheden alsmede schadeloosstelling van door de ambtenaar in verband met de dienst geleden schade.
1.
Indien door de uitoefening van de ambtenaar van diens vrijheid van meningsuiting en diens recht van vereniging en vergadering de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze verband houdt met zijn functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, onthoudt de ambtenaar zich daarvan.
2.
Tenzij een politieke groepering of een vakvereniging doeleinden nastreven dan wel ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen hanteren welke in strijd zijn met de grondslagen van een democratische rechtsorde, is het eerste lid voor wat betreft het recht op vereniging niet van toepassing.
1.
De ambtenaar is verplicht zich tijdens het verblijf in een gebouw, luchtvaartuig of voertuig alsmede op een vaartuig of terrein dat in gebruik is bij of ten behoeve van de Kustwacht of dat de ambtenaar tot verblijf of gebruik dient bij de vervulling van de dienst, te onderwerpen aan een in het belang van de dienst, overeenkomstig door Onze Minister gegeven richtlijnen, gelast onderzoek aan zijn lichaam of kleding of van zijn aldaar aanwezige goederen. Daarbij worden de nodige maatregelen genomen ten einde een onredelijke of onbehoorlijke bejegening te voorkomen.
2.
Indien het dienstbelang zulks vereist, is de ambtenaar verplicht zich te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn lichamelijke of geestelijke geschiktheid.
1.
Aan de geüniformeerd ambtenaar in tijdelijke dienst op basis van artikel 2, derde lid, onderdeel g, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, die met toepassing van artikel 89, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, niet in proeftijd, de dienst verlaat, wordt met ingang van de dag waarop hij de dienst verlaat, op zijn daartoe strekkend verzoek, een overbruggingsuitkering toegekend gedurende een periode van één jaar.
2.
De overbruggingsuitkering wordt gedurende de eerste drie maanden bepaald op 80% van het laatstelijk genoten inkomen en gedurende de daarop volgende 9 maanden op 70% van dat inkomen en wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.
3.
Artikel 3 van het Wachtgeldbesluit ambtenaren BES is voor de bepaling van het laatstelijk genoten inkomen van overeenkomstige toepassing.
4.
De artikelen 10 tot en met 27 van het Wachtgeldbesluit ambtenaren BES zijn voor wat betreft de bijzondere verplichtingen van de geüniformeerd ambtenaar die recht heeft op een overbruggingsuitkering en de mogelijkheden tot weigering, vermindering en intrekking van de overbruggingsuitkering, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11
[vervallen]
Artikel 12
[vervallen]
1.
De ambtenaar die overgaat naar de Kustwacht op basis van artikel 7, derde lid, van de Voorlopige regeling Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, behoudt de financiële rechten die voortvloeien uit de schaal verbonden aan de functie die hij laatstelijk vóór diens overgang naar de Kustwacht bekleedde.
2.
Indien de bezoldiging van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan hij laatstelijk voor zijn overgang genoot, ontvangt hij een schaalgarantieuitkering.
3.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing indien de aldaar bedoelde ambtenaar, als hij niet zou zijn overgegaan naar de Kustwacht, recht zou hebben gehad op een bezoldiging die meer bedraagt dan hij uit hoofde van zijn functie bij de Kustwacht geniet.
4.
De schaalgarantieuitkering wordt berekend door de feitelijke, door de ambtenaar te genieten bezoldiging, af te trekken van de fictieve bezoldiging.
5.
De fictieve bezoldiging is de bezoldiging die de ambtenaar, met inachtneming van de voor hem geldende periodieke verhoging, in zijn vóór de overgang laatst geldende schaal, zou hebben genoten indien hij niet zou zijn overgegaan naar de Kustwacht.
Artikel 14
Indien de ambtenaar op basis van artikel 13 een schaalgarantieuitkering ontvangt, wordt, voor de berekening van het inkomen als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES de bezoldiging met die garantieuitkering verhoogd.
Artikel 15
Indien de ambtenaar op basis van artikel 13, een schaalgarantieuitkering ontvangt, geldt voor de berekening van en de bijdrage voor het pensioen, bedoeld in de Pensioenwet ambtenaren BES, als pensioengrondslag, de pensioengrondslag behorende bij de fictieve bezoldiging als bedoeld in artikel 13, vierde lid.
Artikel 16
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.
1.
De directeur van de Kustwacht is bevoegd aan ambtenaren de disciplinaire straffen genoemd in artikel 79, eerste lid, onderdelen a, b en c, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, op te leggen.
2.
Indien een algemene regeling tot overdracht van disciplinaire strafbevoegdheid aan diensthoofden tot stand komt, zijn de voorschriften voor diensthoofden van overeenkomstige toepassing op de directeur van de Kustwacht.
Artikel 17
Deze wet wordt aangehaald als: Wet rechtspositie Kustwacht BES.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Aanstelling, ontslag en pensioenaanspraken
+ § 3. Dienst- en werktijden
+ § 4. Bijzondere verplichtingen
+ § 5. Overbruggingsuitkering
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht