1.
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
betrokken dochteronderneming of vestiging: een dochteronderneming of vestiging van een deelnemende vennootschap, die volgens het voorstel tot oprichting van een SE bij die oprichting een dochteronderneming of vestiging van de SE wordt;
bijzondere onderhandelingsgroep: de overeenkomstig artikel 1:8, eerste lid, ingestelde groep die tot doel heeft met de deelnemende vennootschappen te onderhandelen over de vaststelling van regelingen met betrekking tot de rol van de werknemers in de SE;
deelnemende vennootschappen: de vennootschappen die rechtstreeks deelnemen aan de oprichting van een SE;
dochteronderneming van een vennootschap: een onderneming waarop door de moederonderneming een overheersende invloed kan worden uitgeoefend zoals omschreven in artikel 1:2;
informatie: inlichtingen die door de SE worden verstrekt aan de SE-ondernemingsraad of aan de werknemersvertegenwoordigers, over aangelegenheden die
1°. betrekking hebben op de SE of op een of meer van haar dochterondernemingen of vestigingen in een lidstaat, of
2°. de bevoegdheid van de besluitvormingsorganen in één lidstaat te buiten gaan;
inschrijving van de SE: de inschrijving van de SE, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de verordening;
lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
medezeggenschap: de invloed van de ondernemingsraad of van de werknemersvertegenwoordigers op de gang van zaken bij een vennootschap door
1°. het recht om een aantal leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de vennootschap te kiezen of te benoemen, of
2°. het recht om met betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de vennootschap aanbevelingen te doen of bezwaar te maken;
met dien verstande, dat indien het bestuursorgaan overeenkomstig een onderlinge taakverdeling leden heeft die belast zijn met het uitvoerend bestuur en leden die daarmee niet zijn belast, onder medezeggenschap wordt verstaan het recht ten aanzien van de leden die niet zijn belast met het uitvoerend bestuur;
Nederlandse deelnemende vennootschap: de deelnemende vennootschap met statutaire zetel in Nederland;
raadpleging: dialoog en uitwisseling van standpunten tussen de SE en de SE-ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordigers;
richtlijn: de richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (PbEG L 294);
rol van de werknemers: elke procedure, met inbegrip van informatie, raadpleging en medezeggenschap, die de werknemersvertegenwoordigers in staat stelt invloed uit te oefenen op de binnen de vennootschap te nemen besluiten;
SE: een Europese naamloze vennootschap, opgericht overeenkomstig de verordening;
toezichthoudend orgaan, leidinggevend orgaan of bestuursorgaan van de SE: wat daaronder wordt verstaan in de verordening;
verordening: de verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PbEG L 294).
2.
Handelen of nalaten door het bestuur van de SE of van de deelnemende vennootschappen, wordt toegerekend aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onderneming in stand houdt.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. De rol van de werknemers bij de Europese vennootschap (SE)
+ Hoofdstuk 2. De rol van de werknemers bij de Europese coöperatieve vennootschap (SCE)
+ Hoofdstuk 3. Overige en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht