Wet van 8 april 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang samen te voegen vanwege de beperkte bestuurskracht van de gemeente Zeevang;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Edam-Volendam ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Edam-Volendam en Zeevang, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 3
Voor de nieuwe gemeente Edam-Volendam wordt de op te heffen gemeente Edam-Volendam aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 4
Voor de op te heffen gemeenten Edam-Volendam en Zeevang wordt de nieuwe gemeente Edam-Volendam aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 6
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 7
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 8 april 2015
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de twintigste mei 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ § 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht