1.
Een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank om andere werkzaamheden te verrichten dan de uitvoering van de in hoofdstuk 5 of 6 bedoelde taken behoeft de goedkeuring van Onze Minister.
2.
De goedkeuring kan, onverminderd artikel 79, worden onthouden op de grond dat de uitvoering van de andere werkzaamheden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank een goede taakuitoefening door het bestuursorgaan kan belemmeren.
3.
Onze Minister kan bij de goedkeuring verplichtingen opleggen in verband met de uitvoering van andere werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid.
4.
Het eerste lid is niet van toepassing op een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank om in het kader van de samenwerking, bedoeld in artikel 9, werkzaamheden uit te voeren voor elkaar of voor de colleges van burgemeester en wethouders, indien het de uitvoering van werkzaamheden op grond van de in artikel 9, eerste lid, bedoelde wetten betreft, respectievelijk elkaar bij te staan bij de uitvoering van taken, mits het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onderscheidenlijk de Sociale verzekeringsbank, dit binnen een redelijke termijn meldt bij Onze Minister.
5.
Onze Minister kan bepalen dat de uitvoering van andere werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid en de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het vierde lid door het betrokken bestuursorgaan wordt beëindigd.
6.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over dit artikel.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
- Hoofdstuk 2. Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen
+ Hoofdstuk 3. Samenwerking en gezamenlijke dienstverlening
+ Hoofdstuk 4
+ Hoofdstuk 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
+ Hoofdstuk 6. De Sociale verzekeringsbank
+ Hoofdstuk 7. Toezicht
+ Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen, planning en verslaglegging
+ Hoofdstuk 9. Informatiebepalingen
+ Hoofdstuk 10. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 10A. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht
+ Hoofdstuk 10B. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 10C. Overgangsbepalingen inzake de overgang van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
+ Hoofdstuk 10D. Overgangsbepalingen in verband met de opheffing van de Raad voor werk en inkomen
+ Hoofdstuk 11. Straf- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht