Artikel 83m. Algemene begrippen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van deze wet, zoals deze luidde op 31 december 2008.
1.
Alle vermogensbestanddelen van de Centrale organisatie werk en inkomen gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
2.
Met betrekking tot de ingevolge het eerste lid overgaande vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe benodigde opgaven worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.
3.
Ter zake van de in het eerste lid bedoelde overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.
4.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in afwijking van het eerste lid vermogensbestanddelen van de Centrale organisatie werk en inkomen die worden toegerekend aan de uitvoering van in die maatregel genoemde taken of het verrichten van bepaalde diensten overgaan op bij die maatregel aan te wijzen rechtspersonen dan wel op de Staat. Het bepaalde in dit artikel is ten aanzien van die overgang van overeenkomstige toepassing.
1.
De publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van de Centrale organisatie werk en inkomen gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor zover in deze wet niet anders is bepaald.
2.
Een besluit dat door de Centrale organisatie werk en inkomen is genomen, geldt als een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
3.
Een tot de Centrale organisatie werk en inkomen gericht verzoek om een besluit te nemen, wordt beschouwd als te zijn gericht tot het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
1.
In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de Centrale organisatie werk en inkomen partij is, treedt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in haar plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
2.
Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.
3.
Indien de toepassing van dit hoofdstuk tot gevolg heeft dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in een geding zowel eiser als gedaagde is, wordt dat geding van rechtswege beëindigd.
4.
Indien de toepassing van dit hoofdstuk tot gevolg heeft dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in een bezwaarschriftprocedure zowel de indiener van het bezwaarschrift als het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen is, wordt die bezwaarschriftprocedure van rechtswege beëindigd.
1.
Bij de Centrale organisatie werk en inkomen aanhangige bezwaarschriften gaan, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
2.
Bezwaar waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de bezwaartermijn.
Artikel 83r. Overgang personeel van de Centrale organisatie werk en inkomen
De rechten en verplichtingen van de Centrale organisatie werk en inkomen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
1.
Goedkeuring verleend aan de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van artikel 13, eerste lid, zoals dit artikel luidde op 31 december 2008, wordt aangemerkt als goedkeuring of, indien artikel 5, vierde lid, van toepassing is, als melding, van een daartoe strekkend besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 5.
2.
Verplichtingen opgelegd aan de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van artikel 13, tweede lid, zoals dit artikel luidde op 31 december 2008, worden aangemerkt als verplichtingen opgelegd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 5.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Definities
+ Hoofdstuk 2. Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen
+ Hoofdstuk 3. Samenwerking en gezamenlijke dienstverlening
+ Hoofdstuk 4
+ Hoofdstuk 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
+ Hoofdstuk 6. De Sociale verzekeringsbank
+ Hoofdstuk 7. Toezicht
+ Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen, planning en verslaglegging
+ Hoofdstuk 9. Informatiebepalingen
- Hoofdstuk 10. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 10A. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht
+ Hoofdstuk 10B. Overgangsbepalingen
- Hoofdstuk 10C. Overgangsbepalingen inzake de overgang van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
+ Hoofdstuk 10D. Overgangsbepalingen in verband met de opheffing van de Raad voor werk en inkomen
+ Hoofdstuk 11. Straf- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht