Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Artikel 1 Wet tot behoud van cultuurbezit

Uitgebreide informatie
1.
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
a. beschermd voorwerp: een roerende zaak die op grond van artikel 2 is aangewezen als beschermd voorwerp, dan wel ingevolge artikel 3, derde lid, of artikel 3b, derde lid, beschermd voorwerp is;
b. verzameling: roerende zaken, die uit cultuurhistorisch of wetenschappelijk oogpunt bij elkaar behoren;
c. beschermde verzameling: een verzameling die op grond van artikel 3 is aangewezen als beschermde verzameling;
d. de Raad: de Raad voor cultuur, bedoeld in artikel 2a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
e. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
f. de inspecteur: de als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Aanwijzing van beschermde voorwerpen
+ Hoofdstuk III. Bescherming
+ Hoofdstuk IIIA. Bescherming van openbare en kerkelijke collecties
+ Hoofdstuk IIIB. Uitvoer van cultuurgoederen buiten het grondgebied van de lid-staten van de Europese Unie of van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
+ Hoofdstuk IV. Handhaving
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken