Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied

Uitgebreide informatie
Artikel 8
Met het toezicht op de naleving van het bij deze wet bepaalde zijn belast de inspecteur, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet tot behoud van cultuurbezit, en de ambtenaren, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet.
Artikel 9
De in artikel 8 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd:
a. met medeneming van de benodigde apparatuur een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner,
b. te vorderen dat de bewoner hun cultuurgoederen die in de woning aanwezig zijn, toont,
c. ruimten en voorwerpen te verzegelen, voorzover dat voor de uitoefening van de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is, of
d. zo nodig met behulp van de sterke arm de bevoegdheid, bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht uit te oefenen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inbewaringneming
+ Hoofdstuk 3. Rechtsvordering tot teruggave
- Hoofdstuk 4. Handhaving
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken