1.
In afwijking van artikel 5, zevende lid, is van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 5, zesde lid, eveneens sprake, indien de huurovereenkomst een nieuwe locatie betreft die is gelegen op een verzorgingsplaats als genoemd in de bijlage bij deze wet en waarvan de Staat het gebruik voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt al aan een onderneming heeft toegezegd.
2.
Artikel 3, zesde lid, tweede volzin, is niet van toepassing op de exploitant die ingevolge een toezegging, hem door de Staat gedaan voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, in de gelegenheid wordt gesteld met de huurder, bedoeld in het eerste lid, een overeenkomst te sluiten voor een langere duur dan vijftien jaren.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. De huurovereenkomst
+ Paragraaf 3. De veiling
- Paragraaf 4. Overgangsbepalingen
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken