1.
Het biedboek, dat ter beschikking wordt gesteld voorafgaand aan een veiling met betrekking tot een locatie die voorwerp is van een bestaande exploitatieovereenkomst, vermeldt het gemiddelde netto winstaandeel van de exploitant indien de veiling plaats heeft voor 1 januari 2018.
2.
Het gemiddelde netto winstaandeel van de exploitant wordt in opdracht van en tegen betaling door de Staat bepaald door een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen van de bepaling van het gemiddelde netto winstaandeel worden vastgesteld bij ministeriële regeling.
3.
Het gemiddelde netto winstaandeel van de exploitant is het gemiddelde van het netto winstaandeel dat de exploitant heeft genoten in de drie kalenderjaren die voorafgaan aan het jaar, waarin de veiling plaats heeft met betrekking tot de locatie die voorwerp is van de bestaande exploitatieovereenkomst.
4.
Indien het gemiddelde netto winstaandeel, bepaald overeenkomstig het tweede en het derde lid, significant afwijkt van het gemiddelde van het netto winstaandeel dat de exploitant heeft genoten in de kalenderjaren 1998 tot en met 2000 en die afwijking niet het gevolg is van wijzigingen in marktomstandigheden of in de inspanningen van de exploitant, bepaalt de accountant of de accountant-administratieconsulent in afwijking van het derde lid een gemiddeld netto winstaandeel dat naar zijn oordeel redelijk is. Daarbij houdt hij rekening met de opvattingen van partijen bij de bestaande exploitatieovereenkomst.
5.
De partijen bij de bestaande exploitatieovereenkomst verlenen de accountant of de accountant-administratieconsulent alle medewerking, die deze voor de vaststelling van het gemiddeld netto winstaandeel behoeft.
6.
Indien de accountant of de accountant-administratieconsulent wegens het ontbreken van de medewerking of van de gegevens die hij nodig heeft geen gemiddeld netto winstaandeel kan vaststellen, maakt hij van het gemiddeld netto winstaandeel een schatting die naar zijn oordeel redelijk is. Daarbij houdt hij rekening met alle factoren die hij van belang acht.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. De huurovereenkomst
+ Paragraaf 3. De veiling
- Paragraaf 4. Overgangsbepalingen
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken