Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES
1.
Onder openbare arbeidsbemiddeling wordt verstaan: de voortdurende bemoeiing, van Overheidswege geleid en in stand gehouden, met het doel werkgevers en werkzoekenden in het zoeken naar arbeidskrachten en arbeidsgelegenheid behulpzaam te zijn.
2.
Onder Onze Minister wordt verstaan: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2
De openbare arbeidsbemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba ligt bij de betrokken bestuurscolleges afzonderlijk.
1.
Onze Minister voorziet in het toezicht op de juiste naleving van de wettelijke regelingen, betrekking hebbende op de in artikel 2 bedoelde arbeidsbemiddeling.
2.
Onze Minister kan voorzien in:
a. een voorziening voor de openbare arbeidsbemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden in de verschillende openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woonachtig, alsmede tussen werkgevers gevestigd in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en werkzoekenden in andere delen van het Koninkrijk of het buitenland en omgekeerd;
b. een voorziening voor het verzamelen en verstrekken van gegevens omtrent de stand der arbeidsmarkt voor zover noodzakelijk in verband met de openbare arbeidsbemiddeling.
3.
De bestuurscolleges zijn verplicht aan Onze Minister alle door deze in verband met het eerste en tweede lid verlangde inlichtingen kosteloos te verstrekken.
4.
Onder openbare arbeidsbemiddeling in een eilandgebied wordt verstaan:
a. de arbeidsbemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden binnen het betrokken eilandgebied en het verzamelen van gegevens welke voor deze bemiddeling nodig zijn;
b. door het verstrekken van inlichtingen of anderszins mede te werken aan de openbare voorlichting bij beroepskeuze en de bevordering van vakopleiding binnen het betrokken eilandgebied.
Artikel 4
De openbare arbeidsbemiddeling is in het algemeen voor iedere werkgever en iedere werkzoekende beschikbaar.
Artikel 5
De openbare arbeidsbemiddeling is kosteloos; er mag slechts vergoeding worden gevorderd voor uitdrukkelijk op verzoek van den werkgever of den werkzoekende gemaakte kosten.
Artikel 6
Indien aan enig orgaan van de openbare arbeidsbemiddeling bekend is, dat er in eenig bedrijf of eenige onderneming of een gedeelte daarvan eene werkstaking of eene uitsluiting bestaat, geeft het hiervan kennis aan hem, die zijne bemiddeling inroept ter verkrijging van een arbeidsgelegenheid in het betreffend bedrijf of onderneming of in een gedeelte daarvan.
Artikel 7
Het betrokken orgaan van de openbare arbeidsbemiddeling doet aan hem, die zijne bemiddeling inroept, voor zoover bekend, mededeeling van de ter plaatse in het betreffende vak gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, indien de aangeboden arbeidsvoorwaarden daarvan afwijken.
Artikel 8
De openbare arbeidsbemiddeling draagt geenerlei verantwoordelijkheid met betrekking tot de gevolgen van hare bemiddeling.
Artikel 9
Het bestuurscollege stelt regels ten aanzien van de uitvoering van artikel 2 van deze wet.
Artikel 10
[vervallen]
Artikel 11
[vervallen]
Artikel 12
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een nader door den Gouverneur te bepalen datum.
Artikel 13
Deze wet wordt aangehaald als: Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht