Artikel 29
Teneinde zo veel mogelijk evenwicht te bereiken tussen de S&O-afdrachtverminderingen en het hiervoor in de rijksbegroting opgenomen bedrag, kan bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken, onder overeenkomstige aanpassing van dit artikel, met ingang van 1 januari van enig jaar:
a. het in artikel 23, derde en vierde lid, eerstvermelde percentage worden verhoogd tot ten hoogste 25, worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld;
b. het in artikel 23, derde en vierde lid, laatstvermelde percentage worden verhoogd tot ten hoogste 33,5, worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld;
c. het in artikel 23, zevende lid, vermelde percentage worden verhoogd tot ten hoogste 46, worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld.
De nieuwe percentages gelden met betrekking tot S&O-verklaringen die betrekking hebben op een periode die aanvangt op of na de dag waarop de wijziging in werking treedt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Verminderingen af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VA
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VIA
+ Hoofdstuk VII. Afdrachtvermindering zeevaart
- Hoofdstuk VIII. S&O-afdrachtvermindering
Hoofdstuk IX
+ Hoofdstuk X. Bijzondere bepalingen inzake beroep en bevoegdheden
+ Hoofdstuk XI. Aanvullende regelingen
+ Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht