Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Artikel 5 Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

Uitgebreide informatie
1.
De melding dient schriftelijk te geschieden aan het kantoor van de vennootschap volgens het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Nijverheid in het openbaar lichaam waar de vennootschap is gevestigd, zomede aan de domicilies van de vennootschap in steden waarin een erkende effectenbeurs is gevestigd, welke door de vennootschap ter uitvoering van deze wet zijn gekozen en opgegeven aan bedoeld Handelsregister.
2.
De melding dient in te houden:
a. naam, woonplaats en adres van de meldingsplichtige, en de aard van zijn onderneming of bedrijf;
b. het aantal van iedere soort stemgerechtigde aandelen die door hem werden gehouden en die door hem worden verkregen en, indien zich een van de situaties omschreven in artikel 2, zich voordoet, de namen, woonplaatsen en adressen van degene door wie zij worden gehouden of verkregen;
c. het percentage der stemmen en het percentage van het geplaatste kapitaal dat hij, ingevolge artikel 2, is gaan houden;
d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan.
3.
Indien het door de meldingsplichtige gehouden percentage van stemrecht 10% of meer bedraagt, moet hij voorts in de melding opgeven of hij voornemens is binnen de tijd van twaalf maanden:
a. meer stemgerechtigde aandelen te verwerven of op andere wijze zijn stemrecht uit te breiden;
b. zijn deelname in de vennootschap te gebruiken om het beleid van het bestuur te beïnvloeden, of om beslissingen tot stand te brengen die niet passen in een normale beleggingspolitiek, of om vertegenwoordiging te verkrijgen in het bestuur of de raad van commissarissen, of om volmachten van aandeelhouders te verkrijgen voor een komende vergadering van aandeelhouders.
Indien in de melding door de meldingsplichtige is gesteld dat hij niet een van de in de onderdelen a en b genoemde voornemens heeft, is het hem verboden om binnen de tijd van twaalf maanden meer aandelen te verwerven, zonder eerst ten minste vier weken van te voren daarvan aan het bestuur melding te doen overeenkomstig dit artikel.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Kennisgeving van zeggenschap
+ Hoofdstuk III. Openbaar bod op effecten
+ Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen
+ Hoofdstuk V. Uitzonderingen
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht