Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. vennootschap: een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap naar het recht van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba waarvan stemgerechtigde aandelen, zoals hierna gedefinieerd, op een of meer erkende effectenbeurzen worden genoteerd of incourant worden verhandeld;
b. stemgerechtigde aandelen: aandelen met volledig stemrecht, en aandelen met beperkt stemrecht, indien dit stemrecht kan worden uitgeoefend in enige vergadering ter benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris, of tot goedkeuring, machtiging, of opdracht tot enige handeling van het bestuur, ongeacht of de aandelen op een erkende effectenbeurs worden genoteerd of incourant worden verhandeld;
c. effecten:
1°. aandelen, behoudens die waarvoor met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven;
2°. met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
3°. winstbewijzen, oprichtersbewijzen en andere stukken die recht geven op een deel van de winst of het vermogen, voor zover op een erkende effectenbeurs genoteerd of incourant verhandeld;
4°. rechten, en stukken waaraan verbonden zijn rechten tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen als bedoeld in de onderdelen 1° en 2°, voor zover die rechten of stukken op een erkende effectenbeurs worden genoteerd of incourant worden verhandeld;
d. erkende effectenbeurs: een effectenbeurs, of een andere organisatie voor effectenhandel, die is opgenomen in de lijst van erkende effectenbeurzen vastgesteld bij regeling van Onze Minister van Financiën ter uitvoering van deze wet;
e. persoon: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, ongeacht nationaliteit, woonplaats of domicilie, of het recht naar hetwelk hij is opgericht;
f. dochtermaatschappij van een persoon:
1°. een rechtspersoon waarin de persoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
2°. een rechtspersoon waarvan de persoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
3°. een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap, waarin de persoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, als vennoot jegens derden aansprakelijk is;
4°. een rechtspersoon en een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap waarin de persoon een deelneming heeft; een persoon heeft een deelneming in een rechtspersoon of vennootschap indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen zoals bedoeld in de onderdelen 1°, 2° en 3°, alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid; indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed.
1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder stemgerechtigde aandelen mede verstaan:
a. certificaten van stemgerechtigde aandelen; als de bezitter of houder van het stemrecht op de onderliggende aandelen, worden zowel de aandeelhouder als de certificaathouder aangemerkt;
b. depositobewijzen en andere stukken welke een belang in stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen; als de bezitter of houder van het stemrecht op de onderliggende aandelen, worden zowel de aandeelhouder als de houder van het bewijs of stuk aangemerkt;
c. het recht van pand en het recht van vruchtgebruik op stemgerechtigde aandelen, indien de pandhouder of de vruchtgebruiker het aan die aandelen verbonden stemrecht uitoefent; de pandgever of bloot-eigenaar wordt mede als bezitter of houder van het aan de aandelen verbonden stemrecht aangemerkt;
d. rechten tot het verkrijgen van stemgerechtigde aandelen; de houder of bezitter van het recht wordt mede als de houder van het aan die aandelen verbonden stemrecht aangemerkt; indien het recht aandelen betreft die niet zijn uitgegeven of die door de vennootschap zelf worden gehouden, worden voor de berekening van het aan een persoon toekomend percentage van het stemrecht, de aandelen op de verkrijging waarvan die persoon recht heeft, berekend als zijnde uitgegeven en door die persoon gehouden.
2.
Onder het verkrijgen of houden van stemgerechtigde aandelen door een persoon wordt mede verstaan:
a. het verkrijgen of houden, zomede het aanvangen van het houden, door een derde voor rekening of risico van die persoon of een persoon als bedoeld in de onderdelen b, c, en d;
b. het verkrijgen of houden door een dochtermaatschappij van die persoon of van een persoon als in de onderdelen c en d, bedoeld;
c. het verkrijgen of houden door de niet van die persoon duurzaam gescheiden wonende echtgenoot, door degene met wie die persoon samenwoont als ware partijen gehuwd, door minderjarige kinderen waarover die persoon het gezag uitoefent, en door bloed- en aanverwanten in wiens levensonderhoud grotendeels door die persoon wordt voorzien;
d. het verkrijgen of houden door een bestuurder, commissaris of functionaris van die persoon, en personen die tot hen in een verhouding staan als hiervoor in onderdeel c bedoeld, en hun dochtermaatschappijen.
3.
Onder het verkrijgen of houden van stemgerechtigde aandelen door een persoon wordt mede verstaan het verkrijgen of houden, door een derde met wie de persoon of een of meer personen die tot hem in een verhouding staan als bedoeld in het tweede lid, onderdelen b, c en d, een overeenkomst is aangegaan welke overeenkomst voorziet in een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake het uitoefenen van het stemrecht in de vennootschap, of welke overeenkomst bedoeld is ter verkrijging van inspraak in de vennootschap, hetzij gezamenlijk hetzij door een of meer der bij de overeenkomst betrokken partijen.
4.
Wanneer een persoon met een derde die stemgerechtigde aandelen houdt, een overeenkomst aangaat als in het derde lid bedoeld, of tussen die persoon en de derde een verhouding ontstaat als in het tweede lid bedoeld, of de derde dochtermaatschappij van die persoon wordt, dan geldt het tijdstip waarop de overeenkomst wordt aangegaan, de verhouding ontstaat, of de derde dochtermaatschappij wordt, als het moment waarop die aandelen door die persoon zijn verkregen.
5.
Onder een met een persoon gelieerde partij wordt in deze wet verstaan een persoon wiens verkrijging of houderschap van stemgerechtigde aandelen, op grond van het tweede lid, onderdelen b, c of d, of op grond van het derde lid, mede wordt toegerekend aan die persoon.
Artikel 3
Stemgerechtigde aandelen die verkregen en gehouden worden door clearing instellingen, effectenbewaarders, makelaars en commissionairs in effecten, en soortgelijke instellingen en personen, die toegelaten zijn tot een erkende effectenbeurs of anderszins onder de voor die beurs van toepassing zijnde regels vergunning hebben hun bedrijf uit te oefenen, voorzover die aandelen in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf worden verkregen en gehouden, en voorzover zij door hen niet worden gebruikt om zeggenschap in de vennootschap te verkrijgen of trachten te verkrijgen, worden voor de berekening van het door hen verkregen of gehouden percentage aan stemrecht buiten beschouwing gelaten.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Kennisgeving van zeggenschap
+ Hoofdstuk III. Openbaar bod op effecten
+ Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen
+ Hoofdstuk V. Uitzonderingen
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht