Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
Deze circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk betreft de hieronder genoemde aangelegenheden.
A. Aanpassing van diverse bedragen, te weten:
1. krachtens het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel ;
2. in de Verplaatsingskostenregeling 1989 ;
3. in de Reisregeling binnenland .
B. Overige mededelingen, te weten over:
Voor de ambtenaar die reeds in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.3 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).
1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2000;
2. de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon ingaande 1 januari 2000;
3. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2000;
4. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2000;
5. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2000;
6. de totstandkoming van enige regelgeving.
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
De wijzigingen in het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel per 1 januari 2000 houden het volgende in:
a. Maximumverrekeningsbedragen kost en inwoning

Voor diegenen voor wie de berekeningsbasis gelijk is aan of lager dan het voor 23-jarigen en ouderen geldende bedrag van het minimumloon (f 2.406,30 per 1 januari 2000), zal het verrekeningsbedrag voor genot van kost en inwoning, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van genoemd besluit ingaande 1 januari 2000 worden verhoogd van f 255,00 respectievelijken f 259,00 in onderscheidenlijk f 261,00 en f 268,00 per maand.
b. Restitutiebedrag kost
Het in artikel 2, derde lid, van genoemd besluit bedoelde restitutiebedrag voor kost wordt per 1 januari 2000 gewijzigd van f 8,00 in f 8,25 per dag.
De overige bedragen krachtens dit besluit, vermeld in de ministeriële regeling van 28 juni 1999, zijn niet gewijzigd. De ministeriële regeling waarin het gewijzigde bedrag is opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
2. Verplaatsingskostenregeling 1989
De wijzigingen in de Verplaatsingskostenregeling 1989 per 1 januari 2000 houden het volgende in:
a. Wijziging bedragen verband houdende met het woon/werkverkeer
het in artikel 11, eerste lid, genoemde maximum bedrag van f 201,00 wordt verhoogd tot f 205,00 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor niet-verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op per openbaar vervoer te bereiken plaatsen van tewerkstelling).
het in artikel 11, eerste lid, genoemde bedrag dat de ambtenaar te allen tijde van de reiskosten woon/werkverkeer voor eigen rekening moet nemen, wordt verhoogd van f 94,75 tot f 96,25.
het in artikel 11, derde lid, genoemde maximum bedrag wordt verhoogd van f 322,00 tot f 332,50 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor niet-verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).
het in artikel 12, eerste lid, genoemde maximum bedrag wordt verhoogd van f 485,00 tot f 499,00 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die werkzaam zijn op per openbaar vervoer te bereiken plaatsen van tewerkstelling).
de in artikel 12, tweede lid, genoemde tabel wordt vervangen door de volgende tabel:
van meer dan 20 km tot en met 30 km:
f 350,83
van meer dan 30 km tot en met 40 km:
f 412,50
van meer dan 40 km tot en met 50 km:
f 515,00
van meer dan 50 km tot en met 60 km:
f 564,17
van meer dan 60 km tot en met 70 km:
f 616,67
van meer dan 70 km tot en met 80 km:
f 638,33
van meer dan 80 km: f 647,08
(maximaal uit te betalen vergoedingsbedragen voor reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).
Het bedrag van f 0,30, bedoeld in artikel 11, tweede lid, wijzigt niet per 1 januari 2000.
b. Wijziging financiële voorzieningen bij functieverplaatsing (overgangsrecht)
Het in artikel 16a, tweede lid, genoemde bedrag van f 97.400,00 wordt verhoogd tot f 100.200,00.
De in dit lid vermelde percentages van 1,6% respectievelijken 0,8% wijzigen in onderscheidenlijk 1,8x% en 0,9x%.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
3. Reisregeling binnenland
De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2000 houden het volgende in:
In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:
het bedrag van de dagcomponent wordt verhoogd van f 6,00 tot f 6,50;
het bedrag van de avondcomponent wordt verhoogd van f 18,00 tot f 19,00;
het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) wordt verhoogd van f 19,50 tot f 20,50;
het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) wordt verhoogd van f 29,50 tot f 30,50;
het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) wordt verhoogd van f 114,50 tot f 121,50;
het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) wordt verhoogd van f 11,00 tot f 11,50.
De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig (f 0,60 resp. f 0,19), bromfiets (f 0,21 resp. f 0,19) en fiets (f 0,12) zijn niet gewijzigd. De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2000
Het aantal te werken uren bedraagt in 2000 voor een voltijds ambtenaar afgerond 18298,8 (= 254 x 7,2) uren. Bij de berekening hiervan zijn 29 februari en de dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd (29 april) ingecalculeerd.
2. Garantietoelage wettelijk minimumloon
De bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon die van belang zijn voor de bepaling van de garantietoelage, bedoeld in artikel 16 van het BBRA 1984, luiden ingaande 1 januari 2000 als volgt:
3. Eindejaarsuitkering over 2000
Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2000 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,3% van het salaris bedraagt.
4. Spaarloonregeling rijkspersoneel
Het maximale spaarbedrag over 2000 bedraagt f 1.736,00 (was f 1.706,00).
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2000
De inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen (OP/NP, IP/bw, FPU), en pseudo-premie WW met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2000 worden bij afzonderlijke circulaire aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt.
6. Totstandkoming regelgeving
Tot stand zijn gekomen
het koninklijke besluit van 2 juli 1999, houdende een aantal technische wijzigingen in het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel. Het besluit is gepubliceerd in Staatsblad 332.
het koninklijk besluit van 10 september 1999, tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Hierbij is ook het ARAR, het ARSG en het RDPZ aangepast . Het besluit is gepubliceerd in Staatsblad 435.
het koninklijk besluit van 13 november 1999, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000. Het besluit is gepubliceerd in Staatsblad 491.
het koninklijk besluit van 13 november 1999, houdende het treffen van een overgangsvoorziening in verband met het vervallen van het functioneel leeftijdsontslag en de daarmee verband houdende uitkering in de sector Rijk ter formalisering van een afspraak terzake in de Arbeidsovereenkomst sector Rijk 1999-2000 (Regeling overgangsrecht FLO-functies). Het besluit is gepubliceerd in Staatsblad 492.
het koninklijke besluit van 27 oktober 1999, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de regeling van het departementaal overleg met centrales van verenigingen van ambtenaren. Het besluit is gepubliceerd in Staatsblad 493
Binnenkort worden nog geformaliseerd, met terug werkende kracht tot en met 1 januari 2000, de volgende ministeriële regelingen:
een wijziging van het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.
de Sanctieregeling arbeidsmarktgedrag als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959.
het Besluit tot vaststelling van substantieel bezwarende functies als bedoeld in artikel 97, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
de Regeling ontslaguitkering substantieel bezwarende functies.
Opgemerkt zij dat in voorkomende gevallen ontslagverlening uit een substantieel bezwarende functie met ingang van 1 januari 2000 mogelijk is en reeds voor bereid kan worden.
Slotopmerkingen
Ik verzoek u met het vorenstaande rekening te houden en daaraan voor zoveel nodig uitvoering te geven.
Deze circulaire is eveneens geplaatst op internet en is te vinden onder: http//www.minbzk.nl, onder: ’overheidspersoneel’, ’rijksoverheid’, ’rechtspositie’ en vervolgens onder: ’publicaties’.
Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer Martens (telefoon 070 - 426 6904). Bij geen gehoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070 - 426 7095 respectievelijk 426 6847.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister
voor deze,
de
wnd. directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
2. Verplaatsingskostenregeling 1989
3. Reisregeling binnenland
B. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2000
2. Garantietoelage wettelijk minimumloon
3. Eindejaarsuitkering over 2000
4. Spaarloonregeling rijkspersoneel
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2000
6. Totstandkoming regelgeving
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht