Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
Zoals gebruikelijk doe ik u aan het eind van het kalenderjaar toekomen de circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk betreffende de hieronder genoemde aangelegenheden.
A. Aanpassing van diverse bedragen per 1 januari 2003, te weten:
1. krachtens het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel ;
2. in de Verplaatsingskostenregeling 1989 ;
3. in de Reisregeling binnenland .
B. Overige mededelingen, te weten over:
1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2003;
2. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2003;
3. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2003;
4. wijziging inzake de spaarpremie;
5. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2003.
C. Nog tot stand te brengen wijzigingen, te weten:
1. conceptbesluit in verband met fase 3 OOW;
2. wijziging van het Reisbesluit buitenland .
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires.
Voor de ambtenaar die reeds in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.3 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).
Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003">
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
In de circulaire van 14 juni 2002, nr. AD2002/U72034, inzake aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel is reeds vermeld dat in de sector Rijk geen ambtenaren meer voorkomen waarvoor een inhouding geldt voor door het Rijk verstrekt genot van kost en inwoning en dat het artikel 2 daarom zal vervallen. Vooruitlopend daarop worden de bedragen voor de inhouding van kost en inwoning en het verschuldigde bedrag voor kost bij afwezigheid niet meer aangepast.
- het in artikel 11, eerste lid, genoemde maximumbedrag van € 96,20 voor niet-verhuisplichtigen wordt gewijzigd in € 100,91.
- het in artikel 11, eerste lid, genoemde bedrag van € 47,68 dat de ambtenaar te allen tijde van de reiskosten woon/werkverkeer voor eigen rekening moet nemen, wordt gewijzigd in € 49,93.
- het in artikel 11, derde lid, genoemde maximum bedrag van € 154,44 wordt gewijzigd in € 161,77 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor niet-verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).
- het in artikel 12, eerste lid, genoemde maximum bedrag van € 235,17 wordt gewijzigd in € 247,82 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die werkzaam zijn op per openbaar vervoer te bereiken plaatsen van tewerkstelling).
- de in artikel 12, tweede lid, vermelde bedragen
van bij worden gewijzigd in
€ 163,33 meer dan 20 km € 174,58
  tot en met 30 km  
€ 195,00 meer dan 30 km € 224,17
  tot en met 40 km  
€ 243,75 meer dan 40 km € 262,50
  tot en met 50 km  
€ 266,67 meer dan 50 km € 292,50
  tot en met 60 km  
€ 291,67 meer dan 60 km € 320,00
  tot en met 70 km  
€ 301,67 meer dan 70 km € 332,08
  tot en met 80 km  
€ 305,83 meer dan 80 km € 332,50

(maximaal uit te betalen vergoedingsbedragen voor reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).
b. Wijziging financiële voorzieningen bij functieverplaatsing (overgangsrecht)
Het in artikel 16a, tweede lid, vermelde bedrag van € 49 857,55 wordt gewijzigd in € 51 359,51.
Het bedrag per kilometer vermeld in artikel 11, tweede lid, van € 0,14, en de rentepercentages vermeld in artikel 16a, tweede lid, van 2% en 1% 16a, wijzigen niet.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Reisregeling binnenland van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003">
3. Reisregeling binnenland
De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2003 houden het volgende in:
In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:
- het in de aanhef genoemde bedrag van de dagcomponent van € 3,20 wordt gewijzigd in € 3,40.
- het in de aanhef genoemde bedrag van de avondcomponent van € 9,59 wordt gewijzigd in € 10,19;
- het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) van € 10,12 wordt gewijzigd in € 10,76;
- het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) van € 15,27 wordt gewijzigd in € 16,26;
- het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) van € 62,01 wordt gewijzigd in € 65,11;
- het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) van € 5,99 wordt gewijzigd in € 6,31.
De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig van € 0,28 resp. € 0,09, voor een bromfiets van € 0,10 resp. € 0,09 en voor een fiets van € 0,05 zijn niet gewijzigd.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2003
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2003 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1822 (= 253 x 7,2) uren.
2. Eindejaarsuitkering over 2003
Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2003 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de procentuele eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,8% van het salaris bedraagt.
Vanaf 1 januari 2003 bedraagt de maandelijkse opbouw van de in december 2003 uit te keren nominale eindejaarsuitkering € 31,13 per maand. Dit bedrag zal in de loop van 2003 worden aangepast als gevolg van de vrijval van Btzr-gelden in 2003. Ik zal u daarover te zijner tijd informeren.
Spaarloonregeling rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003">
3. Spaarloonregeling rijkspersoneel
De fiscale spaarloonregeling blijft in 2003 bestaan. Het bedrag dat in 2003 maximaal belastingvrij kan worden gespaard wordt verlaagd tot (onder voorbehoud) € 613,00 (was € 788,00).
Geblokkeerd spaarloon dat vanaf 1 januari 2001 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd. Geblokkeerd spaarloon dat in 1999 en 2000 is opgebouwd, mag volgens de fiscale wetgever vanaf 1 januari 2003 belastingvrij vervroegd worden opgenomen. De Spaarloonregeling rijkspersoneel zal overeenkomstig het laatste nog worden aangepast.
4. Premiespaarregeling rijkspersoneel
Met ingang van 1 januari 2003 wordt de fiscale faciliteit inzake de premiespaarregeling afgeschaft. In verband hiermee is door de fiscale wetgever een overgangsregeling getroffen. Deze houdt in dat de spaargelden die vóór 2002 zijn gespaard, vanaf 1 januari 2003 samen met de bijbehorende spaarpremies kunnen worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer. Spaargelden die in 2002 zijn gespaard en de bijbehorende spaarpremies blijven in 2003 volgens de normale regels geblokkeerd. Deze laatstbedoelde bedragen mogen daarna vanaf 1 januari 2004 met de bijbehorende spaarpremies worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer.
Het bovenstaande betekent dat met ingang van 2003 niet meer kan worden gespaard op grond van de Premiespaarregeling rijkspersoneel. De Premiespaarregeling rijkspersoneel zal overeenkomstig het vorenstaande worden aangepast.
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2003
De inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen (OP/NP, IP/bw, FPU), Ziektewet en Werkloosheidswet met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2003 worden door het ABP bij afzonderlijke circulaire aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Werkgevers Helpdesk van het ABP, telefoon 045 - 578 6579.
1. (Ontwerp-)besluit in verband met afstel fase 3 OOW
De Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) is gefaseerd ingevoerd. Het was de bedoeling om in fase 3 de zgn. oude gevallen met ingang van 1 januari 2003 onder de Ziektewet respectievelijk de Werkloosheidswet te brengen. De inwerkingtreding van genoemde fase 3 voor de sector Rijk is neergelegd in het koninklijk besluit van 8 december 2000 (Stb. 2000, 573). Het kabinet heeft evenwel besloten om de invoering van fase 3 af te stellen. Dit betekent dat personen die op 31 december 2000 een wachtgeld of uitkering hadden niet onder de Werkloosheidswet en dat zieke wachtgelders en uitkeringsgerechtigden niet onder de Ziektewet worden gebracht. Op deze personen blijft het Rijkswachtgeldbesluit 1959 , de Uitkeringsregeling 1966 respectievelijk de Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering van toepassing. Dit besluit gaat in per 31 december 2002.
Reisbesluit buitenland van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003">
2. Wijziging van het Reisbesluit buitenland
Een ambtenaar heeft op grond van het huidige artikel 10, derde lid, onderdeel c, van het Reisbesluit buitenland geen recht op een verblijfkostenvergoeding bij een buitenlandse dienstreis voor een reisgedeelte per vliegtuig. Deze verblijfkostenvergoeding voor maaltijden en kleine uitgaven was niet nodig omdat in het vliegtuig de maaltijden en kleine consumpties gratis werden verstrekt. Er werden dus geen kosten gemaakt.
Na de gebeurtenis van 11 september 2001 in New York hebben diverse luchtmaatschappijen voor bestemmingen binnen Europa hun service wat betreft de maaltijden in het vliegtuig geminimaliseerd tot een 'snelle' hap (donuts/koffie). Ook de gratis verstrekte kleine consumpties zijn voor het merendeel verdwenen. Omdat men geen maaltijden meer in het vliegtuig krijgt, komen de kosten bij gebruik van een maaltijd in de bestaande situatie voor rekening van de ambtenaar. Dit is niet de bedoeling van het Reisbesluit buitenland .
In verband het vorenstaande zullen in artikel 10, derde lid, de onderdelen b en c als volgt worden aangepast:
b. voor een reisgedeelte in Nederland van korter dan vier uur dat aansluit op een reis of reisgedeelte per boot of vliegtuig met uitzondering van vliegreizen binnen Europa;
c. voor een reisgedeelte per vliegtuig met uitzondering van vliegreizen binnen Europa;.
Deze wijziging zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2003. In verband hiermede verzoek u hiermede reeds rekening te houden.
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb's, regelingen en circulaires.
Slotopmerkingen
Ik verzoek u met het vorenstaande rekening te houden en daaraan voor zoveel nodig uitvoering te geven.
Deze circulaire is eveneens geplaatst op Ryx en op internet. Voor het laatste geldt als adres: http://www.minbzk.nl en vervolgens klikken op 'Overheidspersoneel', Arbeidsvoorwaarden rijksoverheid', en 'publicaties'.
Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer Martens (telefoon 070 - 426 6904; e-mailadres: Halbe.Martens@minbzk.nl). Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van het cluster Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070 - 426 6847.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en personeelsbeleid
Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
2. Verplaatsingskostenregeling 1989
a. Wijziging bedragen verband houdende met het woon/werkverkeer
b. Wijziging financiële voorzieningen bij functieverplaatsing (overgangsrecht)
3. Reisregeling binnenland
B. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2003
2. Eindejaarsuitkering over 2003
3. Spaarloonregeling rijkspersoneel
4. Premiespaarregeling rijkspersoneel
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2003
C. Nog tot stand te brengen wijziging per 1 januari 2003
1. (Ontwerp-)besluit in verband met afstel fase 3 OOW
2. Wijziging van het Reisbesluit buitenland
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht