Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Paspoortwet te wijzigen in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers voor de aanvraag van reisdocumenten en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Paspoortwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wijzigingsrijkswet Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie).]
Artikel III
[Wijzigt de Wet betreffende de positie van Molukkers.]
Artikel IV
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel V
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht BES.]
Artikel VI
[Wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de identificatieplicht.]
1.
Een gemeentelijke belastingverordening of een eilandverordening ter zake van het heffen van rechten als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Paspoortwet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet, voor het verrichten van handelingen ten behoeve van de aanvraag van een reisdocument, berust vanaf de dag van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet op artikel 7, tweede lid, van de Paspoortwet.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het heffen van rechten als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440).
Artikel IX
De Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440) wordt ingetrokken.
Artikel X
[Wijzigt de Paspoortwet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wijzigingsrijkswet Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie).]
Artikel XII
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XIII
De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XIV
Deze wet wordt aangehaald als: Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 18 december 2013
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zeventiende januari 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht