Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen
Algemeen
Op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit wijzigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het bedrag van de vergoeding voor een lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Door middel van deze circulaire wordt de wijziging van het genoemde bedrag (zowel voor 2009 als voor 2010) aan de waterschappen meegedeeld.
Ook wordt in deze circulaire ingegaan op de wijziging per 1 april 2009 van het bedrag van de bezoldiging van leden van het dagelijks bestuur van een waterschap genoemd in artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit.
A. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2009.
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt aan het lid van het algemeen bestuur een vergoeding toegekend.
Met ingang van 8 januari 2009 is het Waterschapsbesluit in werking getreden. In dat Waterschapsbesluit is in het eerste lid van artikel 3.2 voor vergoeding van de werkzaamheden abusievelijk een onjuist bedrag opgenomen, namelijk € 402,53. Door een wijziging van het Waterschapsbesluit, dat onlangs is geplaatst in het Staatsblad (Staatsblad 2009, 535), wordt met terugwerkende kracht tot
8 januari 2009 (de datum van inwerkingtreding van het Waterschapsbesluit) het bedrag van € 402,53 vervangen door het juiste bedrag, namelijk € 425,07.
Het bedrag van € 425,07 is het bedrag dat u per 8 januari 2009 voor het jaar 2009 als vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap moet hanteren. Dit leidt door de terugwerkende kracht voor u tot de nodige herberekeningen en nabetalingen.
B. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2010.
Wat betreft de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur die geldt vanaf 1 januari 2010, meld ik u het volgende.
Het bedrag van de vergoeding wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herzien. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat het bedrag van de vergoeding voor werkzaamheden voor leden van het algemeen bestuur per 1 januari 2010 wordt verhoogd met 2,1%. Dit is de procentuele verhoging van het genoemde indexcijfer van 2009 (127,7) ten opzichte van 2008 (125,1).Met ingang van 1 januari 2010 wordt het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van de werkzaamheden dan ook gewijzigd in € 434,00 (was € 425,07).
Bezoldiging leden dagelijks bestuur van een waterschap
Op grond van artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap een bezoldiging. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat die bezoldiging wordt bepaald op de helft van het salaris van een wethouder in gemeenteklasse 8.
In het derde lid van artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is bepaald dat als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, het bedrag van de bezoldiging genoemd in het eerste lid van artikel 3.11 ook wordt gewijzigd.
Het bedrag dat nu is opgenomen in artikel 3.11, eerste lid, is € 3.487,84. Dit is het bedrag dat gebaseerd is op (de helft van) de bezoldiging van de wethouders in inwonersklasse 8 per 1 april 2008.
De bezoldiging van de wethouders is gewijzigd per 1 april 2009. Op grond van het derde lid van artikel 3.11 houdt dat in dat het bedrag in artikel 3.11, eerste lid, ook per 1 april 2009 moet worden gewijzigd. Dat is echter nog niet gebeurd. Door middel van deze circulaire wordt aan u gemeld dat het bedrag van de bezoldiging voor een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap genoemd in artikel 3.11, eerste lid, per 1 april 2009 wordt gewijzigd in € 3.557,60. Dat bedrag moet u vanaf 1 april 2009 toepassen. Dit leidt door de terugwerkende kracht voor u tot de nodige herberekeningen en nabetalingen.
Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl/openbaar bestuur/politieke ambtsdragers.
De
Minister
directeur Arbeidszaken Publieke Sector
Inhoudsopgave
Algemeen
Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap
A. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2009.
B. Vergoeding leden algemeen bestuur van een waterschap in 2010.
Bezoldiging leden dagelijks bestuur van een waterschap
Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht