5. Arm’s-lengthprijsstelling wanneer de waardering ten tijde van de transactie onzeker is
In paragraaf 5 van het verrekenprijsbesluit is aangegeven dat bij de overdracht van immateriële activa zoals bijvoorbeeld octrooien, het moeilijk kan zijn om op het moment van de overdracht de waarde daarvan vast te stellen omdat onvoldoende inzicht bestaat in de toekomstige voordelen en risico’s. Aangegeven is dat ook de Nederlandse belastingdienst onder omstandigheden het standpunt zal innemen dat het onzakelijk is een vaste prijs overeen te komen wanneer de waardering op het tijdstip van de transactie hoogst onzeker is. Ook onafhankelijke derden zouden in soortgelijke situaties geen vaste prijs zijn overeengekomen. In dergelijke gevallen dient een aanpassingsclausule te worden opgenomen in de overeenkomst tussen de gelieerde partijen waarbij de prijs mede afhankelijk is van de latere inkomsten.
In aanvulling op paragraaf 5 van het verrekenprijsbesluit worden voor de hierna besproken specifieke situatie nadere regels gesteld. Voor de overige situaties blijft paragraaf 5 van het verrekenprijsbesluit onverkort van toepassing. Bedoelde nadere regels houden in dat in de situatie waarin een immaterieel actief wordt overgedragen aan een buitenlandse concernvennootschap en deze vervolgens grotendeels (i.e. voor meer dan 50%) aan de overdragende Nederlandse vennootschap en/of aan in Nederland gevestigde verbonden lichamen van deze vennootschap in licentie wordt gegeven, een prijsaanpassingsclausule geacht wordt te zijn overeengekomen, tenzij belastingplichtige aannemelijk maakt dat i) er zakelijke motieven voor de transactie zijn en ii) de waardering op het moment van het sluiten van de overeenkomst zodanig bepaalbaar is, dat onafhankelijke ondernemingen niet een prijsaanpassingsclausule zouden hebben verlangd. Voor overige situaties blijft gelden dat in individuele gevallen beoordeeld dient te worden of onafhankelijke ondernemingen in vergelijkbare omstandigheden een prijsaanpassingsclausule zouden hebben geëist. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat een prijsaanpassingsclausule kan leiden tot zowel een opwaartse als neerwaartse aanpassing van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
Materieel met voorgaande situaties worden gelijkgesteld situaties waarin een Nederlandse groepsmaatschappij na overdracht van een immaterieel actief aan een buitenlandse groepsmaatschappij economisch gezien een vergoeding gaat betalen voor het gebruik van het overgedragen immaterieel actief, bijvoorbeeld als deze vergoeding verdisconteerd is in de prijs van een goed of dienst. Hierbij dient voornoemde ‘grotendeels’-toets op overeenkomstige wijze te worden toegepast.
Inhoudsopgave
1. Concerndiensten en aandeelhoudersactiviteiten
2. ‘ondersteunende’ diensten
3. Contract research
4. Cost Contribution Arrangement (CCA)
5. Arm’s-lengthprijsstelling wanneer de waardering ten tijde van de transactie onzeker is
6. Verrekening van bronheffingen
7. Inwerkingtreding
8. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht