Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk
Inleiding
Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk. U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:
1 Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen
2 Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
3 Verhuisvoorzieningen Sociaal flankerend beleid
4 Te werken uren op jaarbasis
5 Eindejaarsuitkering
6 Maximum spaarloonbedrag
7 Inhoudingen en afdrachten van premies
8 Ouderschapsverlofkorting
9 Levensloopverlofkorting
10 Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
11 Wetsvoorstel(len) Belastingen 2010
12 Verhaal van WGA-lasten op de werknemer
13 Salderen van kilometers bij vervoer vanwege de werkgever
14 Bijlage regelgeving en circulaires
1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen
De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens dienstreizen wijzigen met ingang van 1 januari 2010 als volgt:
het bedrag voor kleine uitgaven overdag: € 4,15 (was € 3,98).
het bedrag voor kleine uitgaven ’s-avonds: € 12,41 (was € 11,90).
het bedrag voor een lunch: € 12,94 (was € 12,56).
het bedrag voor een avondmaaltijd: € 19,57 (was € 19,00).
het bedrag voor logies: € 83,01 (was € 75,67).
het bedrag voor een ontbijt: € 8,11 (was € 7,39).
De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.
NB: De Belastingdienst handhaaft het bedrag per kilometer dat maximaal onbelast mag worden vergoed op € 0,19 per kilometer.
2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
Met ingang van 1 januari 2010 wijzigen de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt:
het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wijzigt van € 315,82 in € 328,15;
het maximum bedrag per dag voor de hoge kilometervergoeding wijzigt van
€ 17,71 in € 18,40;
het maximumbedrag per maand van de lage kilometervergoeding wijzigt van
€ 47,44 in € 49,29;
het maximumbedrag per dag van de lage kilometervergoeding wijzigt van
€ 2,66 in € 2,76;
na afronding blijft het bedrag van de hoge kilometervergoeding € 0,16;
na afronding blijft het bedrag van de lage kilometervergoeding € 0,05.
3. Verhuisvoorzieningen Sociaal flankerend beleid
In het Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 zijn twee voorzieningen opgenomen die betrekking hebben op verhuizing (voorziening 11 en 12). De bij deze voorzieningen behorende bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. In de circulaire van 6 mei 2008 , nr. 2008-0000195249 en van 16 december 2008 , kenmerk 2008-0000564650 is abusievelijk aangegeven, dat de indexatie plaatsvindt aan de hand van de consumentenprijsindex over de voorafgaande periode september tot en met oktober. De indexatie vond (per 1 januari 2008 en per 1 januari 2009) en vindt (per 1 januari 2010 en verder) echter plaats op basis van het cijfer over de periode november t/m oktober en resulteert daarmee in iets hogere bedragen. De bedragen per 1 januari 2010 wijzigen als volgt:
voorziening 11: € 5.726,83 (was € 5.687,02)
voorziening 12: € 11.454,42 (was € 11.374,80)
4. Te werken uren op jaarbasis
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2010 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1836 uren.
Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening
Aantal dagen 2010   365
Aantal zaterdagen 52  
Aantal zondagen 52  
Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 1  
Tweede paasdag, maandag 5 april 1  
Koninginnedag, vrijdag 30 april 1  
Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei 1  
Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 1  
Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei 1  
Totaal zaterdag, zondag en feestdagen 110  
Totaal aantal te werken dagen 2010   255
Aantal te werken hele uren (255 x 7,2)   1836

NB: In de oktobervergadering van de ICOP zijn de blokdagen voor het jaar 2010 en 2011 rijksbreed vastgelegd, voor zover dit de Haagse kern betreft ofwel de delen waarvoor ministeries voorheen allen afzonderlijk blokdagen vaststelden. Als blokdagen zijn aangewezen: 14 mei 2010 (dag na Hemelvaart), 6 mei 2011 (dag na Bevrijdingsdag) en 3 juni 2011 (dag na Hemelvaart). Besloten is echter, dat de Belastingdienst in de gelegenheid wordt gesteld op 6 mei 2011 zijn dienstonderdelen wel open te stellen.
5. Eindejaarsuitkering
De ambtenaar heeft vanaf 1 december 2009 recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% (was 5,4%) van het door hem genoten salaris.
De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand november 2010 en wordt berekend over de periode van twaalf maanden, aanvangende met de maand december 2009.
6. Maximum spaarloonbedrag
Het bedrag dat in 2010 maximaal belastingvrij kan worden gespaard blijft gehandhaafd op € 613,00.
7. Inhoudingen en afdrachten van premies
De informatie over de inhouding en afdracht van pensioenpremies en de daarbij behorende franchisebedragen per 1 januari 2010 wordt door het ABP aan de werkgevers bekendgemaakt. De informatie over de APPA pensioenen wordt afzonderlijk beschikbaar gesteld.
De informatie over de inhouding en afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, sociale werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekering) kunt u vinden via de internetsite van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/personeel_loon.html
8. Ouderschapsverlofkorting
De ambtenaar heeft over de uren waarop hem ouderschapsverlof is verleend recht op 75% van zijn bezoldiging, verminderd met een inhouding die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren op grond van artikel 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 maximaal recht kan bestaan.
Als gevolg van de wijziging van het bedrag van het minimumloon, wijzigt het bedrag van de ouderschapsverlofkorting per uur met ingang van 1 januari 2010 van € 3,99 in € 4,07.
9. Levensloopverlofkorting
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt, dat het bedrag van de levensloopverlofkorting met ingang van 1 januari 2010 wijzigt van € 195,00 in € 199,00 per gespaard kalenderjaar.
10. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
In deze regeling wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs.
Het kabinet heeft besloten vanaf 2010 afzonderlijke uurprijzen te hanteren, te weten voor:
a. dagopvang een bedrag van maximaal € 6,25;
b. buitenschoolse opvang een bedrag van maximaal € 5,82;
c. gastouderopvang een bedrag van maximaal € 5,00.
(Besluit van 29 september 2009, gepubliceerd in Staatsblad 2009, nr. 402).
11. Wetsvoorstel(len) Belastingen 2010
Het Belastingplan 2010 c.a. bestaat uit 6 onderdelen, te weten:
Belastingplan 2010, Overige fiscale maatregelen 2010, Fiscale Vereenvoudigingswet 2010, Wetsvoorstel uniformering loonbegrip, Fiscale onderhoudswet 2010 en Wetsvoorstel afschaffing vliegbelasting. Op een aantal maatregelen vestig ik graag uw aandacht.
Er wordt een nieuwe categorie auto’s zonder CO2 uitstoot geïntroduceerd, zoals elektrische auto’s, waarvoor een bijtelling voor het privégebruik van 0% geldt in de jaren 2010 tot en met 2014 en van 14% vanaf 2015.
De door de Belastingdienst geaccepteerde wijze waarop loon in de salarisadministratie met terugwerkende kracht aan verstreken loontijdvakken wordt toegerekend, de ‘loon over’ methode, wordt ook in 2010 toegestaan, als de inhoudingsplichtige daarin een bestendige gedragslijn volgt.
Wetgeving is in de maak om vanaf 2011 de ‘eenduidige loonaangifte’ in te voeren, waarbij onder handhaving van de ‘loon over’ methode de correctieberichten met betrekking tot het lopende kalenderjaar komen te vervallen.
Voor werknemers jonger dan 23 jaar geldt de ‘kleine banen regeling’, vooralsnog alleen in 2010, waarbij een vrijstelling geldt voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet . Of sprake is van een ‘kleine baan’ wordt bepaald aan de hand van een per leeftijd verschillend maximaal loon.
Het door werknemers, die op 1 januari van het jaar 61 jaar of ouder zijn, opgenomen levenslooploon wordt niet langer als loon uit tegenwoordige arbeid aangemerkt. Er bestaat over dat loon geen recht meer op de arbeidskorting en evenmin op de doorwerkbonus. De groene loonbelastingtabel is van toepassing.
Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe afdrachtvermindering onderwijs: de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. Deze afdrachtvermindering geldt voor één jaar en vervalt per 1 januari 2011.
Vanaf 1 januari 2010 bestaat ook recht op premiekorting oudere werknemers voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder met minimaal twee jaar recht op een nabestaandenuitkering (ANW) en in die twee jaar geen arbeidsinkomen.
Vanaf 1 januari 2011 wordt onder de naam ‘werkkostenregeling’ voor de vrije vergoedingen en verstrekkingen een eenvoudiger stelsel gecreëerd. Werkgevers krijgen tot 2014 per kalenderjaar de keuze om het bestaande stelsel te handhaven. Over de gevolgen van dit voorstel voor de sector Rijk zal met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel (SOR) gesproken worden.
Vanaf 1 januari 2011 of 2012, voor 1 juli 2010 wordt dat bekend gemaakt, wordt het loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, voor de werknemersverzekeringen en voor de zorgverzekeringswet geüniformeerd.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de documentatie behorend bij de wetsvoorstellen (kamerstuk 32128 t/m 32133) en naar de informatie van de Belastingdienst.
12. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer
De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.
De Sector Rijk past een uniform verhaal van de WGA-lasten toe bij alle werknemers. De inhouding wordt gebaseerd op de lasten van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA-kosten. Voor het jaar 2010 is het op de werknemers te verhalen premiepercentage voorlopig vastgesteld op 0,1% (was tot 1 mei 2009 0,05% en sindsdien 0,00%). In de loop van 2010 wordt het definitieve percentage vastgesteld. Het verhaal dient ook toegepast te worden door werkgevers, die gekozen hebben voor het eigenrisicodragerschap.
Het verhaal is niet aftrekbaar voor de loonbelasting en vormt aldus een inhouding op het netto loon.
13. Salderen van kilometers bij vervoer vanwege de werkgever
Vergoedingen voor zakelijke kilometers zijn belastingvrij, voor zover deze een bedrag van € 0,19 per kilometer niet overschrijden.
Variabele kilometervergoedingen mogen daarbij gesaldeerd worden om te bepalen of de vergoeding gemiddeld meer is dan € 0,19 per kilometer. Kilometers die gemaakt zijn met vervoer vanwege de werkgever mogen niet in de saldering worden betrokken. In het Interdepartementaal Fiscaal Overleg is benadrukt, dat als vervoer vanwege de werkgever ook wordt aangemerkt:
- het vervoer van de ambtenaar die meereist met een collega die daarvoor een verhoogde kilometervergoeding ontvangt ( artikel 3 Reisregeling binnenland);
- het vervoer van de ambtenaar die meereist met een collega die daarvoor ook de omrijdkilometers vergoed krijgt ( artikel 2 en 3 Reisregeling binnenland).
14. Regelgeving en circulaires
In de bijlage vindt u een overzicht van de in 2009 tot stand gekomen (wijzigingen van) algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
Minister
de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen
2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
3. Verhuisvoorzieningen Sociaal flankerend beleid
4. Te werken uren op jaarbasis
5. Eindejaarsuitkering
6. Maximum spaarloonbedrag
7. Inhoudingen en afdrachten van premies
8. Ouderschapsverlofkorting
9. Levensloopverlofkorting
10. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
11. Wetsvoorstel(len) Belastingen 2010
12. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer
13. Salderen van kilometers bij vervoer vanwege de werkgever
14. Regelgeving en circulaires
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht