Besluit van 20 oktober 2006, houdende wijziging van enige krachtens de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer gegeven algemene maatregelen van bestuur in verband met een tekort aan geluidsruimte op industrieterreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder (efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juli 2006, nr. DJZ2006282844, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 7 september 2006, nr. W08.06.0285/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 oktober 2006, nr. DJZ2006309409, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit jachthavens.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit tankstations milieubeheer.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.]
Artikel XI
De bij dit besluit ingevoerde voorschriften zijn voor inrichtingen, die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn opgericht op industrieterreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, voor het eerst van toepassing twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel XII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 oktober 2006
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de drieëntwintigste november 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht