Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2008

Uitgebreide informatie
Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2008
De Raad van bestuur van de Centrale organisatie Werk en Inkomen,
Overwegende dat Paragraaf 19 van de Uitvoeringsregels Wav, de mogelijkheid biedt dat de Raad van bestuur voor bepaalde categorieën functies besluit dat de verplichte vacaturemelding als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wav, gedurende een termijn van maximaal zes maanden achterwege blijft, indien zij van oordeel is dat prioriteitgenietend aanbod niet bij de centra voor werk en inkomen als werkzoekend is geregistreerd, noch op korte termijn geregistreerd zal worden;
Gelet op artikel 1 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2002, 3) waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Wav heeft opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Onder verwijzing naar paragraaf 19 van de Uitvoeringsregels Wav behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2000, 210) en paragraaf 3 van het Besluit tot vaststelling van de beleidsregels van de Centrale organisatie werk en inkomen inzake de uitvoering van de Wav (Stcrt. 2002, 19), wordt gedurende een periode van zes maanden, met ingang van 1 januari 2008, bij de behandeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning voor de volgende categorieën van functies de weigeringsgrond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet arbeid vreemdelingen achterwege gelaten:
a. hogere leidinggevende en specialistische functies met een brutosalaris van tenminste € 3.900 per maand;
b. coaches sport;
c. sporters;
d. artiesten en hun noodzakelijke ondersteunende functionarissen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2008.
Amsterdam, 27 november 2007
Centrale organisatie werk en inkomen , De
voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht