Besluit van 9 april 1999, houdende wijziging van het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen in verband met de aanpassing aan de derde tranche Awb
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 12 maart 1999, nr. FO99/U59966;
Gelet op de artikelen 235 en 246a van de Gemeentewet;
De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1999, nr. W04.99.0122/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 6 april 1999, nr. FO99/63314;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen.]
1.
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het college van burgemeester en wethouders van de in het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden:
a. in het kader van de heffing van gemeentelijke belastingen, geacht te zijn verricht door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar;
b. in het kader van de invordering van gemeentelijke belastingen, geacht te zijn verricht door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar.
2.
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het college van burgemeester en wethouders van de in de artikelen 1, onderdeel d, 5, 12, 14 en 17, van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden geacht te zijn verricht door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 april 1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de twee├źntwintigste april 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht