Besluit van 13 april 2005 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten (invoering van een systeem van handel in emissierechten met het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden in de lucht bij grote industriële inrichtingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 2004, nr. MJZ2004107496, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 16.1, derde lid, 16.6, eerste lid, 16.14, derde lid, 16.21, 16.49, tweede en vierde lid, 16.50 en 16.53, tweede lid, van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2004, nr. W08.04.0507/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 april 2005, nr. MJZ2005025293, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit handel in emissierechten.]
Artikel II
Voorzover de voorbereiding van de beslissing op een verzoek om buiten de aanwijzing, bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit handel in emissierechten, zoals dat artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van dit besluit, te blijven, al heeft plaatsgevonden vóór dat tijdstip, wordt deze voorbereiding aangemerkt als te hebben plaatsgevonden overeenkomstig de vanaf de inwerkingtreding van dit besluit voor de voorbereiding van die beslissing geldende procedure.
Artikel III
Indien het bij koninklijke boodschap van 21 september 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in emissierechten met het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden (handel in NO x -emissierechten) (29 766) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 april 2005
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de eenentwintigste april 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht