Besluit van 31 augustus 2010 tot wijziging van het Besluit inburgering, het Besluit participatiebudget en enkele andere besluiten (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2 juni 2010, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Justitie, nr. BJZ2010014471, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 5, vierde lid, onderdeel a, 6, tweede lid, onderdeel a, 18, vierde lid, 24a, zevende lid, en 31, derde lid, van de Wet inburgering, artikel 2, vierde en vijfde lid, van de Wet participatiebudget, artikel 4 van de Wet wettelijke grondslag bdu siv en artikel 2a, tweede lid, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2010, nr. W08.10.0208/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 27 augustus 2010, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Justitie, nr. BJZ2010021296, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit inburgering.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit participatiebudget.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.]
Artikel IV
Het in het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met de dag waarop artikel I van dit besluit in werking treedt, in afwijking van artikel 4.21 van het Besluit inburgering, niet ontvangen hebben van een vergoeding als bedoeld in artikel 4.17, tweede lid, van dat besluit staat gelijk aan het geen recht hebben op die vergoeding in dat tijdvak.
Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel V treedt, in het geval dat het in de aanhef van dat artikel bedoelde besluit, voor zover het artikel 1.16 van het Vreemdelingenbesluit 2000 betreft, na die dag in werking treedt, onmiddellijk na die inwerkingtreding in werking.
2.
Artikel I, onderdelen A, onder 3, en G, werken terug tot en met 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 31 augustus 2010
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de zesde september 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht