Besluit van 3 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit naturalisatietoets, het Besluit inburgering en het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in verband met de invoering van de Wet inburgering en de aanwijzing van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 8 november 2006, Directie Wetgeving, nr. 5451568/06/6;
Gelet op de artikelen 8, eerste lid, aanhef en onderdeel d, en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 24 november 2006, nr. W03.06.0475/I/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering van 21 december 2006, Directie Wetgeving, nr. 5458170/06/6;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit naturalisatietoets.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit inburgering.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.]
Artikel IV
Het certificaat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit naturalisatietoets zoals dit luidde voor 1 april 2007, met daarop de aantekening dat de verzoeker beschikt over de vereiste kennis van de Nederlandse taal, toont aan dat de verzoeker beschikt over de vereiste kennis van de taal alsmede van de staatsinrichting en maatschappij als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
Artikel V
Dit besluit is van toepassing op verzoeken om verlening van het Nederlanderschap die op of na 1 april 2007 zijn ingediend.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2007.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 januari 2007
De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering
Uitgegeven de zestiende januari 2007
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht