Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (watertoets)

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in verband met gevolgen van ruimtelijke plannen voor de waterhuishouding (watertoets)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 februari 2003, nr. MJZ 2003007638, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 4a, elfde lid, 19a, twaalfde lid, 36 en 36j van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
De Raad van State gehoord (advies van 11 april 2003, no. W08.03.0051/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juni 2003, nr. MJZ 2003058508, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.]
1.
Artikel I is niet van toepassing ten aanzien van een streekplan, regionaal structuurplan, structuur- of bestemmingsplan, of een herziening hiervan ten aanzien waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Artikel I is niet van toepassing op een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet ten aanzien waarvan de aanvraag is ingekomen voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 3 juli 2003
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zeventiende juli 2003
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht