Besluit van 15 november 1994, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake CE-markering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 8 februari 1994, nr. 94004298 WJA/W, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op de richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993 tot wijziging van een twaalftal richtlijnen in verband met de harmonisatie van de bepalingen betreffende het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering (PbEG L 220) en op artikel 120 van de Woningwet, de artikelen 2, 4 en 25a van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, artikel 24, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 6, 7 en 21a van de IJkwet, de artikelen 2, 6 en 21 van de Wet energiebesparing toestellen, de artikelen 1, vierde lid, 4, eerste lid, onderdeel a, 8, onderdelen a, b en c, en 11 tot en met 14 van de Warenwet en artikel 3, eerste lid, onder a en f, van de Wet op de medische hulpmiddelen;
Gezien de adviezen van de Sociaal-Economische Raad, de Raad voor de Volkshuisvesting, de Raad voor het milieubeheer en de Adviescommissie Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 1994, nr. W10.94.0074);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 november 1994, nr. 94070371 WJA/W, uitgebracht mede namens de Staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVII
In afwijking van het bepaalde in de besluiten die zijn genoemd in de artikelen I tot en met X en artikel XVI geldt een in een zodanig besluit opgenomen verbod tot het in de handel brengen of het gebruiken van een produkt waarop dat besluit betrekking heeft tot en met 31 december 1996 niet voor een zodanig produkt dat in overeenstemming is met de bij of krachtens dat besluit, zoals het luidde onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging ingevolge dit besluit, gestelde voorschriften.
Artikel XVIII
In afwijking van het bepaalde in de besluiten die zijn genoemd in de artikelen XI tot en met XV geldt een in een zodanig besluit opgenomen verbod tot verhandelen van een produkt waarop dat besluit betrekking heeft tot en met 31 december 1996 niet voor een zodanig produkt dat in overeenstemming is met de bij of krachtens dat besluit, zoals het luidde onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging ingevolge dit besluit, gestelde voorschriften.
Artikel XIX
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 november 1994
De Minister van Economische Zaken,
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achtste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht