Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (enz.)

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 mei 1994, houdende wijziging van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering alsmede het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 januari 1994, VMP/VVU-933856;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Ziekenfondswet en artikel 6, zevende lid, en artikel 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 23 september 1993, kenmerk VERZ/27735/93;
De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, nummer W13.94.0022);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 april 1994, VMP/VVU-941256;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
In afwijking van artikel 17, eerste en tweede lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering wordt de inschrijving van een verzekerde die op 31 december 1991 bij een ziekenfonds als verzekerde in de zin van de Ziekenfondswet stond ingeschreven en ten aanzien van wie in de periode van 31 december 1991 tot en met 31 december 1994 geen nieuwe inschrijving tot stand is gekomen, met ingang van 1 januari 1995 beëindigd indien vóór die datum, de verzekerde schriftelijk heeft meegedeeld na die datum de inschrijving niet te willen voortzetten.
2.
In afwijking van artikel 8, eerste en tweede lid, van het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992 wordt de inschrijving van een verzekerde die op 31 december 1991 bij een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan als verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten stond ingeschreven en ten aanzien van wie in de periode van 31 december 1991 tot en met 31 december 1994 geen nieuwe inschrijving tot stand is gekomen, met ingang van 1 januari 1995 beëindigd indien vóór die datum, de verzekerde schriftelijk heeft meegedeeld na die datum de inschrijving niet te willen voortzetten.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 mei 1994
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de eenendertigste mei 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht