Besluit van 27 februari 1998 tot wijziging van de instellingsbesluiten van de curatoria van de Koninklijke Militaire Academie en van het Koninklijk Instituut voor de Marine
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving, van 23 februari 1998, nr. C96/317;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het koninklijk besluit van 17 oktober 1961, nr. 1, houdende instelling van het Curatorium van de Koninklijke militaire academie.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het koninklijk besluit van 19 maart 1976, nr. 20 (Stcrt. 81), tot instelling van het curatorium van het Koninklijk Instituut voor de Marine.]
1.
De hoogleraren die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit deel uitmaken van het curatorium van het Koninklijk Instituut voor de Marine of van het curatorium van de Koninklijke Militaire Academie en die niet bij koninklijk besluit zijn benoemd, worden aangemerkt als bij koninklijk besluit benoemde leden van het desbetreffende curatorium.
2.
De benoemingsperiode van de hoogleraren die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit deel uitmaken van het curatorium van het Koninklijk Instituut voor de Marine dan wel van het curatorium van de Koninklijke Militaire Academie, wordt vastgesteld in een door elk curatorium vast te stellen rooster van aftreden, maar bedraagt ten hoogste vijf jaar, gerekend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
ARTIKEL IV
De tekst van:
a. het Instellingsbesluit curatorium KMA, en
b. het Instellingsbesluit curatorium KIM,
wordt in het Staatsblad geplaatst.
ARTIKEL V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 februari 1998
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de negende april 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht