Besluit van 4 maart 2015, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Besluit rechtspositie korps politie BES, het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES, het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES en het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 2013–2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 januari 2015, no. 2015-0000032601;
Gelet op de artikelen 17, 43, eerste lid, en 81 van de Ambtenarenwet BES, 21, tweede lid, van de Veiligheidswet BES, en de artikelen 56, eerste, tweede en zevende lid, en 78, eerste, tweede en zevende lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 februari 2015, nr. W04.15.0014/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 februari 2015, nr. 2015-0000118011;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.]
Artikel II
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit 1998 BES.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit rechtspositie korps politie BES.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES.]
Artikel V
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES.]
Artikel VI
[Wijzigt het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES.]
Artikel VII
[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES, enz. (correctie bedragen bezoldiging en vergoeding en enkele andere wijzigingen) (Stb. 2013/32.)]
1.
De artikelen 13 tot en met 18 van het Bezoldigingsbesluit ambtenaren BES zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar in dienst van de staat die na 30 september 2014 in vaste of tijdelijke dienst is aangesteld en met betrekking tot wiens bezoldiging in de arbeidsvoorwaardenbrief in verband met die aanstelling de oude salarisbedragen zijn genoemd.
2.
De artikelen 23a tot en met 23j van het Besluit rechtspositie korps politie BES zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die na 30 september 2014 in vaste of tijdelijke dienst is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de aspirant die na 30 september 2014 is aangesteld en met betrekking tot wiens bezoldiging in de arbeidsvoorwaardenbrief in verband met die aanstelling de oude salarisbedragen zijn genoemd.
3.
Aan de gezaghebber en de eilandgedeputeerde die vóór 1 januari 2015 is benoemd, wordt een toelage toegekend ter grootte van het verschil tussen de som van de toelagen die hij ontvangt krachtens artikel 11 van het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES en de toelage die hij tot 1 januari 2015 ontving krachtens artikel 11 van het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES, zoals dat luidde vóór 1 januari 2015.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2015.
2.
Artikel III, onderdelen B, M en N, werkt terug tot en met 10 oktober 2010.
3.
De artikelen I, onderdelen A, F en G, II, onderdeel F, en III, onderdeel J, werken terug tot en met 9 oktober 2011.
4.
Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juni 2012.
5.
Artikel II, onderdeel E, werkt terug tot en met 1 januari 2013.
6.
Artikel I, onderdeel D, werkt terug tot en met 1 juni 2013.
7.
De artikelen II, onderdelen A en C, en III, onderdeel A, werken terug tot en met 1 oktober 2013.
8.
Artikel II, onderdeel F, werkt terug tot en met 1 januari 2014.
9.
Artikel III, onderdeel D, werkt terug tot en met 1 oktober 2014.
10.
De artikelen I, onderdelen B en E, en III, onderdelen C, E, K en O, werken terug tot en met 1 januari 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 4 maart 2015
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zesentwintigste maart 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht