Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 april 2012, nr. 2012-0000166083;
Gelet op de artikelen 81 en 120a van de Ambtenarenwet BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2012, nr. W04.12.0122/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 mei 2012, nr. 2012-0000281703;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit rechtspositie korps politie BES.]
Artikel III
Ten aanzien van studieopdrachten en studiefaciliteiten die aan de ambtenaar door het bevoegde gezag zijn verstrekt voor 1 november 2011 blijven artikel 72 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, onderscheidenlijk de artikelen 89, 91 en 92 van het Besluit rechtspositie korps politie BES zoals die luidden op 31 oktober 2011 van toepassing.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2011.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 juni 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht