Besluit van 23 augustus 2011, houdende wijziging van het Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en Gouverneur van Sint Maarten in verband met het uniformeren van de rechtsposities van de Gouverneurs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2011, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Afdeling Wetgeving Staatsinrichting Grondrechten, nr. 2011-2000286295;
Gelet op artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba, artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao en artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 augustus 2011, nr. W04.11.0286/I/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2011, nr. 2011-2000339810;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en Gouverneur van Sint Maarten.]
Artikel II
Het Positiebesluit Gouverneur van Aruba wordt ingetrokken.
1.
Het Positiebesluit Gouverneur van Aruba blijft van toepassing op de persoon die Gouverneur van Aruba is op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Het Positiebesluit Gouverneur van Aruba blijft eveneens van toepassing op de persoon, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit bij koninklijk besluit is aangewezen om in de gevallen, bedoeld in artikel 13 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba, op te treden als waarnemend Gouverneur van Aruba.
3.
Indien de personen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden herbenoemd, blijft het Positiebesluit Gouverneur van Aruba eveneens op hen van toepassing.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalender maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 augustus 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zesde september 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht