Besluit van 18 december 1997, tot wijziging van het Schepenbesluit 1965 en van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met de rijkswet van 12 april 1995, houdende wijziging van de Schepenwet (Stb. 301) en met de invoering van een geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 oktober 1997, nr. DGG/J-97008264, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 3, 3a, 4, 4a, 6, 7 en 9 van de Schepenwet;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 11 november 1997, nr. W09.97.0683/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december 1997, nr. DGG/J97010651, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL III
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL V
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL VI
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL VII
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL VIII
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL IX
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL X
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL XI
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL XII
[Wijzigt het Schepenbesluit 1965.]
ARTIKEL XIII
[Wijzigt het Vissersvaartuigenbesluit.]
ARTIKEL XIV
Certificaten die zijn verleend krachtens het Schepenbesluit 1965 zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit worden, zolang zij hun geldigheid niet hebben verloren, aangemerkt als geldige besluiten in de zin van het Schepenbesluit 1965 . Op die certificaten blijven de bepalingen van dat besluit, zoals die luidden voordat het door dit besluit werd gewijzigd, van toepassing.
ARTIKEL XV
Het koninklijk besluit van 17 februari 1984, houdende erkenning van particuliere onderzoekingsbureaus, bedoeld in het Schepenbesluit 1965 (Stb. 65), wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVI
Het koninklijk besluit van 4 oktober 1989, houdende erkenning van particuliere onderzoekingsbureau’s als bedoeld in artikel 9 van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989, 354) (Stb. 433), wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVII
Het koninklijk besluit van 31 januari 1997, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met de rijkswet van 12 april 1995, houdende wijziging van de Schepenwet (Stb. 301), en met de invoering van een geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering (Stb. 62) wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVIII
De tekst van het Schepenbesluit 1965 wordt, zonder de bijlagen, in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad wordt deze door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat overgebracht in de geldende spelling.
1.
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel C, ten aanzien van de artikelen 3, eerste en tweede lid, 9, 10, 19, eerste en derde lid, en 24 van het Schepenbesluit 1965, en onderdeel AE, in werking:
a. voor ro-ro-veerboten als bedoeld in verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad van de Europese Unie van 8 december 1995 betreffende een veiligheidsbeleid voor ro-ro-passagiersschepen (PbEG L 320) die Nederlandse havens aandoen en voor de eigenaren daarvan: met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst,
b. voor alle andere passagiersschepen, voor olie-, chemicaliën- en gastankers, bulkcarriers en hogesnelheids-vrachtschepen van 500 ton of meer: met ingang van 1 juli 1998, en
c. voor alle overige vrachtschepen en booreenheden van 500 ton of meer: met ingang van 1 juli 2002.
3.
Eveneens in afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel P, in werking:
a. voor tankschepen van 20 000 ton of meer, gebouwd op of na 1 januari 1996: met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en
b. voor alle overige tankschepen: met ingang van 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 december 1997
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
ARTIKEL IX
ARTIKEL X
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII
ARTIKEL XIII
ARTIKEL XIV
ARTIKEL XV
ARTIKEL XVI
ARTIKEL XVII
ARTIKEL XVIII
ARTIKEL XIX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht