Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan)

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 februari 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2001/56/EG met betrekking tot de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 2003, nr. HDJZ/AWW/2003-2080, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad (PbEG L 292) en de artikelen 21, 22, 26 en 34 van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 19 december 2003, nr. W09.030457/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 januari 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-14, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Voertuigreglement.]
Artikel II
Op verzoek van de fabrikant wordt tot 9 mei 2004 voor personenauto's, alsmede voor verwarmingssystemen op brandstof voor personenauto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens, een typegoedkeuring verleend als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn nr. 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad (PbEU L 292).
1.
Dit besluit treedt,met uitzondering van artikel I, onder G, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onder G, treedt in werking met ingang van 9 mei 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 februari 2004
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de vierentwintigste februari 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht