Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2008.

Wijzigingswet IJkwet (erkenning van ijkbevoegden)

Uitgebreide informatie
Wet van 1 juli 1998, houdende wijziging van de IJkwet in verband met de erkenning van ijkbevoegden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de bepalingen van de IJkwet met betrekking tot de erkenning van ijkbevoegden aan te passen teneinde erin te voorzien dat een dergelijke erkenning niet wordt verleend in strijd met het bij of krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalde;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de IJkwet.]
ARTIKEL II
Een erkenning als bedoeld in artikel 26b van de IJkwet die voor de inwerkingtreding van deze wet in strijd met het bij of krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalde is verleend, kan door Onze Minister van Economische Zaken worden vernietigd.
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 1998
De Minister van Economische Zaken a.i.,
Uitgegeven de tiende september 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht