Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt het door haar te houden markttoezicht zoveel mogelijk te stroomlijnen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.]
Artikel II
[Wijzigt de Aanbestedingswet 2012.]
Artikel III
[Wijzigt de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.]
Artikel IV
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel V
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek boek 3.]
Artikel VI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek boek 6.]
Artikel VII
[Wijzigt de Drinkwaterwet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]
Artikel IX
[Wijzigt de Gaswet.]
Artikel X
[Wijzigt de Loodsenwet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Mededingingswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Postwet 2009.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Spoorwegwet.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Warmtewet.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiency.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet post BES.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer).]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (implementatie richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).]
Artikel XXVa
Op een verzoekschrift dat is ingediend overeenkomstig de artikelen 2.5 van de Wet handhaving consumentenbescherming en 305d van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals die luidden onmiddellijk voor inwerkingtreding van de artikelen V, VI, en XVI, onderdeel F, van deze wet, blijven de bepalingen van de Wet handhaving consumentenbescherming van toepassing zoals die luidden onmiddellijk voor inwerkingtreding van de genoemde artikelen V, VI en XVI, onderdeel F.
Artikel XXVI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 25 juni 2014
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de derde juli 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVa
Artikel XXVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht