Let op. Deze wet is vervallen op 16 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 15 november 2005.

Wijzigingswet Meststoffenwet

Uitgebreide informatie
Wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in regels waarmee een nieuw stelsel van heffingen in de Meststoffenwet wordt geïntroduceerd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Meststoffenwet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Wet verplaatsing mestproduktie.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
ARTIKEL IV
De ingevolge artikel 14a van de Meststoffenwet, zoals dit op de dag vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G van deze wet luidde, geldende hoeveelheid mestproductierechten voor varkens en kippen, is na inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel de hoeveelheid verplaatsbare niet-gebonden mestproductierechten voor varkens en kippen en de hoeveelheid niet-verplaatsbare niet-gebonden mestproductierechten voor varkens en kippen die voor deze bedrijven op de dag voor inwerkingtreding van het genoemde artikelonderdeel gold ingevolge artikel 1, derde lid, en 6, eerste lid, van de Wet verplaatsing mestproduktie, vermenigvuldigd met 10/7.
ARTIKEL V
De wijzigingen van de Meststoffenwet , voorzien in artikel I, onderdelen F, G en H, de wijzigingen van de Wet verplaatsing mestproduktie , voorzien in artikel II, en de wijzigingen van de Wet op de economische delicten , voorzien in artikel III, zijn niet van toepassing op gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de dag waarop deze wet in werking treedt.
ARTIKEL VI
De tekst van de Meststoffenwet wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen van de Meststoffenwet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.
ARTIKEL VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 mei 1997
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven negentiende augustus 1997
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht