Wet van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de naburige rechten te wijzigen in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]
Artikel II. (Samenloop)
[Wijzigt deze wet.]
1.
Overeenkomsten die behelzen de gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van een uitvoerende kunstenaar aan een producent van fonogrammen en zijn gesloten voor 1 november 2013 worden geacht van kracht te blijven tot het tijdstip waarop de uitvoerende kunstenaar niet langer beschermd is volgens artikel 12 lid 3 zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van deze wet.
2.
Op uitvoerende kunstenaars die op 1 november 2013 nog beschermd zijn, zijn artikel 9b, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel IIIa
[Wijzigt de Auteurswet.]
Artikel IV. (Inwerkingtreding)
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 9 oktober 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zeventiende oktober 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. (Samenloop)
Artikel III. (Overgangsbepalingen)
Artikel IIIa
Artikel IV. (Inwerkingtreding)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht