Wet van 23 juni 2006 tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de orgaandonatie te wijzigen teneinde de uitvoering daarvan in ziekenhuizen te vereenvoudigen, in de praktijk gerezen onduidelijkheden bij de uitvoering weg te nemen en de mogelijkheid van toezending van donorformulieren uit te breiden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]
Artikel II
Onze minister draagt ervoor zorg dat binnen drie jaar na het tijdstip waarop krachtens een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie, voor het eerst donorformulieren worden toegezonden aan nieuw ingeschrevenen, aan iedere ingezetene als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens die op genoemd tijdstip reeds de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en aan wie nog geen donorformulier is toegezonden, alsnog een donorformulier wordt toegezonden.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 23 juni 2006
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de zesde juli 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht