Let op. Deze wet is vervallen op 3 augustus 2005. U leest nu de tekst die gold op 2 augustus 2005.

Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (toevoeging Hogeschool Wageningen)

Uitgebreide informatie
Wet van 25 januari 1996, tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, aan de bijlage van die wet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, toe te voegen aan de Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de beƫindiging van de bekostiging op grond van de Experimentenwet onderwijs van de aan de Hogeschool verbonden opleidingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Ten behoeve van het studiejaar 1995-1996 registreert de Informatie Beheer Groep de in de bijlage bij deze wet genoemde opleidingen overeenkomstig de door het bestuur van de Stichting "STOAS" verstrekte gegevens in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, onderdeel Landbouw en natuurlijke omgeving. Artikel 6.13, vierde lid, van die wet is van toepassing.
2. Artikel 6.14 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is niet van toepassing op de registratie, bedoeld in het eerste lid.
3. De registratie bedoeld in het eerste lid, daaronder begrepen de vermelding van de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt bekendgemaakt uiterlijk vier weken na het tijdstip waarop deze wet in werking is getreden.
4. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant .
Artikel III
In afwijking van artikel 7.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedraagt de inschrijvingsduur van degene die voor 1 augustus 1993 is ingeschreven aan een vijfjarige opleiding, verbonden aan het op grond van de Experimentenwet onderwijs bekostigde instituut voor de agrarische opleiding van leraren, en deze opleiding nadien heeft voortgezet, zeven jaren en zes maanden.
1.
Van degene die in enig studiejaar als student wordt ingeschreven voor een opleiding aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS", voor welke opleiding hij voor de inwerkingtreding van deze Wet ook als student was ingeschreven, worden de voor dat tijdstip met goed gevolg afgelegde examen-onderdelen alsmede de examen-onderdelen waarvoor geheel of gedeeltelijk vrijstelling is verleend, door de desbetreffende examencommissie van de STOAS uitgedrukt in studiepunten als bedoeld in artikel 7.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
2. De artikelen 7.8 en 7.30 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vinden geen toepassing ten aanzien van diegenen die in het studiejaar 1994-1995 als student aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS", waren ingeschreven.
1.
Artikel 16.2, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is van overeenkomstige toepassing op diegenen die op grond van de Regeling bekostiging experimentele agrarische lerarenopleidingen een akte van bekwaamheid als bedoeld in artikel 28 van die regeling hebben ontvangen.
2. Artikel 16.2, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is van overeenkomstige toepassing op diegenen die op grond van de Regeling bekostiging experimentele agrarische lerarenopleidingen het recht hebben tot het voeren van een titel.
Artikel VI
De artikelen 17 a, tweede tot en met achtste lid, en 17 b van de Wet op de studiefinanciering en artikel 7.9 a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn met ingang van september van het studiejaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, van toepassing op degenen die als student zijn ingeschreven aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS".
Artikel VII
De tekst van de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt in het Staatsblad geplaatst.
Artikel VIII
Deze wet treedt, met uitzondering van artikel V, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1995.
Artikel VI treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 januari 1996
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de zesentwintigste maart 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht