1.
In afwijking van artikel 108 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals gewijzigd door deze wet, is voor de toepassing van artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs de grondslag der berekening in de schooljaren 1994-1995 en 1995-1996 het aantal leerlingen dat op 15 september 1994, onderscheidenlijk 15 september 1995 als werkelijk schoolgaand bekend stond.
2.
In afwijking van artikel XV, vierde lid, onderdelen b en c , van de Wet van 27 februari 1992 ( Stb. 112) zoals gewijzigd door deze wet, vindt bij de berekening van de in die onderdelen bedoelde bedragen voor het schooljaar 1996-1997 de vermenigvuldiging plaats met het aantal geregistreerde m 2 bruto vloeroppervlakte van de school per 15 september 1995, onderscheidenlijk met het aantal ingeschreven leerlingen van de school per 15 september 1995.
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging wet op het voortgezet onderwijs
Artikel II. Wijziging wet van 27 februari 1992 (Stb. 112)
Artikel III. Wijziging wet van 27 februari 1992 (Stb. 113)
Artikel IV. Wijziging wet op het primair onderwijs
Artikel V. Wijziging wet op de expertisecentra
Artikel VI. Vervangende verwijzing gemiddelde personeelslast in artikel 84b wet op het voortgezet onderwijs
Artikel VII. Vervangende verwijzing artikelen programma’s van eisen
Artikel VIII. Rechtspositioneel invoerings- en overgangsrecht
Artikel IX. Afhandeling bekostiging oude stijl
Artikel X. Overgangsperiode gpl tot 1 augustus 1998
Artikel XI. Invoeringsbepaling vergoeding personeelskosten
Artikel XII. Overgangsbepaling wijziging teldatum leerlingen
Artikel XIII. Overgangsbepaling schooljaar als bekostigingsperiode voor exploitatiekosten
Artikel XIV. Evaluatie
Artikel XV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht