1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor 1 augustus 2001 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van:
a. het in de Wet op het voortgezet onderwijs zoals gewijzigd door deze wet opgenomen stelsel van personele bekostiging, en
b. het stelsel van exploitatiebekostiging voor het voortgezet onderwijs dat van toepassing is nadat is uitgebracht het verslag, bedoeld in artikel XIX, eerste lid van de Wet van 27 februari 1992 ( Stb. 112).
2.
Het in de aanhef van het eerste lid bedoelde verslag heeft tevens betrekking op de verhoudingen tussen de in dat lid onder a en b bedoelde stelsels.
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging wet op het voortgezet onderwijs
Artikel II. Wijziging wet van 27 februari 1992 (Stb. 112)
Artikel III. Wijziging wet van 27 februari 1992 (Stb. 113)
Artikel IV. Wijziging wet op het primair onderwijs
Artikel V. Wijziging wet op de expertisecentra
Artikel VI. Vervangende verwijzing gemiddelde personeelslast in artikel 84b wet op het voortgezet onderwijs
Artikel VII. Vervangende verwijzing artikelen programma’s van eisen
Artikel VIII. Rechtspositioneel invoerings- en overgangsrecht
Artikel IX. Afhandeling bekostiging oude stijl
Artikel X. Overgangsperiode gpl tot 1 augustus 1998
Artikel XI. Invoeringsbepaling vergoeding personeelskosten
Artikel XII. Overgangsbepaling wijziging teldatum leerlingen
Artikel XIII. Overgangsbepaling schooljaar als bekostigingsperiode voor exploitatiekosten
Artikel XIV. Evaluatie
Artikel XV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht