13 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 1 Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet van iedere door Ons gedane benoeming tot lid of plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad mededeling aan de voorzitter van dat lichaam. BWBR0002329
Artikel 2, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 2 • 1. Een organisatie, die Wij overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad hebben aangewezen tot het benoemen van een of meer leden van de Sociaal-Economische Raad, doet van iedere door haar gedane benoeming mededeling aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. • 2. Het eerste lid geldt eveneens ten aanzien van de benoeming... BWBR0002329
Artikel 3, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 3 • 1. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad maakt een ingevolge de artikelen 1 en 2 te zijner kennis gebrachte benoeming onverwijld bekend. Hij doet de benoemde daarbij een formulier toekomen voor de in het tweede lid bedoelde verklaring. • 2. Binnen drie weken na de verzending van deze mededeling bericht de benoemde schriftelijk aan de voorzitter of hij ... BWBR0002329
Artikel 4, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 4 • 1. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad deelt binnen een week na afloop van de in artikel 3, tweede lid , genoemde termijn aan Onze in artikel 1 bedoelde Minister, onderscheidenlijk aan de betrokken organisatie schriftelijk mede, of de benoemde de benoeming heeft aangenomen. Indien de benoeming door twee of meer organisaties gezamenlijk is gedaan, geschiedt d... BWBR0002329
Artikel 5, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 5 • 1. Van het ontslag of het overlijden van een door Ons benoemd lid of plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad doet de voorzitter van dat lichaam binnen een week nadat hij daarvan kennis heeft gekregen schriftelijk mededeling aan Onze in artikel 1 bedoelde Minister. • 2. Van het ontslag of het overlijden van een lid of een plaatsvervangend lid van de So... BWBR0002329
Artikel 6, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 6 • 1. Het lid of plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad dat na het aannemen van zijn benoeming ophoudt te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 5 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad , geeft hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de raad. • 2. Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het lid of plaatsve... BWBR0002329
Artikel 7, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 7 • 1. Van een kennisgeving, als bedoeld in artikel 6 , doet de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad binnen een week schriftelijk mededeling aan Onze in artikel 1 bedoelde Minister, indien het een door Ons benoemd lid of plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad betreft, en in andere gevallen aan de organisatie, die de betrokkene heeft benoemd. Indien de ... BWBR0002329
Artikel 8, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 8 • 1. Indien een door Ons aangewezen organisatie niet binnen drie maanden na haar aanwijzing en vervolgens uiterlijk vier weken vóór het begin van iedere zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad, een aantal mededelingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid , overeenkomende met het aantal door haar te benoemen leden of bestuursleden, heeft doen toekomen aan de voorz... BWBR0002329
Artikel 9, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 9 • 1. Tenminste zes maanden vóór het begin van iedere zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad wint Onze in artikel 1 bedoelde Minister het advies in van de raad inzake de vraag of er grond bestaat wijziging te brengen in de door Ons krachtens artikel 4, tweede lid van de Wet op de Sociaal-Economische Raad gedane aanwijzing van organisaties, dan wel in het doo... BWBR0002329
Artikel 11, Aanvaarding functie door leden SER, enz.     Artikel 11 Is het bestuur voor de eerste maal samengesteld, dan treedt, zolang de voorzitter niet is benoemd of de benoeming nog niet is goedgekeurd, het oudste bestuurslid in leeftijd als voorzitter op. BWBR0002329
  1, 2   »