964 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 95, 96, 97   »
ARTIKEL III, Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)     ARTIKEL III • 1. Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het college van burgemeester en wethouders van de in het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden: • a. in het kader van de heffing van gemeentelijke belastingen, geacht te zijn... BWBR0010397
ARTIKEL IV, Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)     ARTIKEL IV Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0010397
Artikel 1, Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting     Artikel 1 • 1. Verhaal van de onroerende-zaakbelasting, als bedoeld in artikel 220b, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet vindt plaats naar evenredigheid van • a. het aantal delen van de onroerende zaak dat bestemd is voor afzonderlijk gebruik, en • b. de duur van het gebruik van het desbetreffende deel van de onroerende zaak. • 2. Partijen kunnen bij ove... BWBR0010748
Artikel 2, Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. BWBR0010748
Artikel 3, Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting. BWBR0010748
Artikel 1, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. opgehoudenen: personen die op basis van artikel 154a, eerste lid , dan wel artikel 176a, derde lid, van de Gemeentewet dan wel artikel 158, achtste lid , dan wel artikel 180, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tijdelijk worden opgehouden; • b. plaats van ophouding: door de burgem... BWBR0011332
Artikel 1a, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 1a Dit besluit berust mede op de artikelen158, achtste lid , en 180, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba . BWBR0011332
Artikel 2, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 2 De burgemeester onderscheidenlijk de gezaghebber draagt er zorg voor dat voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de opgehoudenen en andere op de plaats van ophouding aanwezigen, te waarborgen. BWBR0011332
  1, 2, 3 ... 95, 96, 97   »