71.666 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 7165, 7166, 7167   »
Artikel 1, Consulaire Wet     Artikel 1 • 1. Aan de consulaire ambtenaren, bij algemene maatregel van rijksbestuur aan te wijzen, wordt toegekend: • a. de bevoegdheid tot het opmaken van akten van de burgerlijke stand, • b. de bevoegdheid tot het opmaken van andere burgerlijke akten, • c. de bevoegdheid tot het verrichten van bepaalde handelingen van vrijwillige rechtspraak in burgerlijke zaken,... BWBR0001847
Artikel 2, Consulaire Wet     Artikel 2 Onder consulaire ambtenaren verstaat deze wet de aan het hoofd van consulaire posten gestelde diplomatieke en consulaire ambtenaren en de verdere leden van het personeel van de buitenlandse dienst, die aan een consulaire post een consulaire betrekking bekleden. BWBR0001847
Artikel 3, Consulaire Wet     Artikel 3 Bij afwezigheid of verhindering van de, ingevolge art. 1 aangewezen, consulaire ambtenaar, wordt deze vervangen door de ter plaatse zijner vestiging aanwezige consulaire ambtenaar van mindere rang, en, bij ontstentenis van zodanige ambtenaar, door de persoon, die tot het waarnemen zijner betrekking aangewezen is. BWBR0001847
Artikel 4, Consulaire Wet     Artikel 4 Ter vervulling van zijn in artikel 1 genoemde bevoegdheden kan een consulaire ambtenaar een tolk benoemen of, bij voorkomende omstandigheden, een persoon tijdelijk met de betrekking van tolk belasten. BWBR0001847
Artikel 5, Consulaire Wet     Artikel 5 De tolk, krachtens het voorgaande artikel benoemd of aangewezen, legt, alvorens zijn betrekking te aanvaarden, in handen van de consulaire ambtenaar de eed (de belofte) af, dat hij die betrekking getrouw zal waarnemen. BWBR0001847
Artikel 7, Consulaire Wet     Artikel 7 • 1. Grossen van overeenkomstig artikel 17 opgemaakte akten voeren aan het hoofd de woorden "In naam des Konings". • 2. Deze grossen en grossen van uit kracht van de wet door een consulaire ambtenaar gedane uitspraken zijn in het Koninkrijk uitvoerbaar, mits in behoorlijke vorm opgemaakt. • 3. Na het wijzen van een scheidsrechterlijke uitspraak zendt de consu... BWBR0001847
Artikel 8, Consulaire Wet     Artikel 8 Voor alle uitspraken en akten, uit kracht van de wet door consulaire ambtenaren opgemaakt of verleden, is het gebruik van elke levende taal geoorloofd, mits de gebezigde taal wordt verstaan door de partijen en door allen die bij het opmaken of verlijden der akten verschijnen ofwel de inhoud aan hen die de gebezigde taal niet verstaan, wordt vertolkt door een volgens artikel 5 beëdi... BWBR0001847
Artikel 9, Consulaire Wet     Artikel 9 Bij de uitoefening van rechtspraak en het verrichten van andere handelingen van rechters neemt de consulaire ambtenaar zoveel mogelijk de voorschriften in acht die in de twaalfde titel van het Eerste Boek van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan rechters en griffiers zijn gegeven, dan wel een overeenkomstige regeling in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustati... BWBR0001847
Artikel 10, Consulaire Wet     Artikel 10 • 1. Door een consulaire ambtenaar als getuige opgeroepen binnen het consulaire ressort aanwezige Nederlanders die geen geldige reden van verschoning hebben, moeten verschijnen en onder ede (belofte) de gehele waarheid en niets dan de waarheid zeggen. • 2. Een door een consulaire ambtenaar benoemde deskundige die zijn benoeming aanneemt moet, onder ede (belofte) de hem... BWBR0001847
Artikel 11, Consulaire Wet     Artikel 11 • 1. Een consulaire ambtenaar kan worden gewraakt op een of meer der in artikel 30 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoemde gronden, dan wel een overeenkomstige regeling in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. • 2. Op de wraking beslist de onmiddellijk boven hem gestelde ambtenaar of bij gebreke daarvan de secretaris-gen... BWBR0001847
  1, 2, 3 ... 7165, 7166, 7167   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied